• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Kursy zawodowe

Kurs operatora wózków jezdniowych prowadzony jest dla osób chcących nabyć uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Prowadzimy kursy na wszystkie typy wózków:
-wózki elektryczne ręcznie prowadzone unoszące (unoszenie do 30 cm)
-wózki elektryczne ręcznie prowadzone podnośnikowe
-wózki jezdniowe z napędem silnikowym (elektryczne i spalinowe)
-wózki ciągnikowe i naładowne
-wózki wysokiego składowania (wysokość podnoszenia powyżej 3 metrów 30 centymetrów)
-wózki specjalistyczne (wykonywane na specjalne zamówienia zakładów pracy)

Warunki przyjęcia na kurs:
• wykształcenie minimum podstawowe;
• ukończony 18 rok życia.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.
Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (egzamin teoretyczny i praktyczny).

Egzamin jest przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Termin kursu: TRWA NABÓR rozpoczęcie kursu po 20 lipca 2021r.

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych trwa: 4 godziny lekcyjne.
Kurs prowadzony jest w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki przyjęcia na kurs:
• wykształcenie minimum podstawowe;
• ukończony 18 rok życia.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego trwa: 124 godziny lekcyjne.

Warunki przyjęcia na kurs:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• ukończony 18 rok życia.

Celem kursu jest:
- przygotowanie do pracy w magazynach i hurtowniach wraz z obsługą komputera, w tym programów fakturujących;
- przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia wózków jezdniowych:
- obsługa wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy,
- obsługa wózków w czasie pracy,
- nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym;
- uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Kurs obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, do których zaliczamy:
- podesty ruchome kategorii IP,IIP,IIIP
- suwnice sterowane z poziomu zero w tym bezprzewodowo II S,
- suwnice kabinowe I S,
- wciągniki i wciągarki kategorii I W, II W
- żurawie stacjonarne, HDS-y
- windy towarowe,
- urządzenia ciśnieniowe,
- urządzenia do napełniania zbiorników,
- inne urządzenia UDT.

Kurs ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika kursu do samodzielnej obsługi lub konserwacji w/w urządzeń oraz do egzaminu (zewnętrznego) przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Nasza Firma organizuje kurs przewozu materiałów niebezpiecznych ADR:
- podstawowy,
- cysterna,
- materiały wybuchowe,
- promieniotwórcze.

W zależności od potrzeb klienta organizujemy w/w kursy ADR:
- początkowe – jeśli wydaje się zaświadczenia po raz pierwszy;
- doskonalające – jeżeli kursant ubiega się o przedłużenie ważności zaświadczenia.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończone 21 lat.

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego, który organizowany jest w siedzibie naszej firmy.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Marszałka Województwa.
Ważność uprawnień wynosi 5 lat, po upływie tego okresu należy je odnowić.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs hakowego trwa: 8 godzin lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone przez specjalistów, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych zajęć.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom:
-zaznajomienia ich z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
-poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
-nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN.
Szkolenia i egzaminy mogą być prowadzone na terenie firmy zleceniodawcy.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs napełnianie zbiorników gazem LPG trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
- nabycie umiejętności z obsługi urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów gazem skroplonym na stacjach tankowania.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia;
- oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Transportowego Dozoru Technicznego.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia TDT, które są ważne bezterminowo.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu urządzeń technicznych, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych zajęć.

Szkolenia i egzaminy na terenie firmy zleceniodawcy we wszystkich grupach:

GRUPA 1 - uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi,konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych

GRUPA 2 - uprawnienia cieplne dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych

GRUPA 3 - uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci gazowych wykonujących prace w zakresie obsługi,konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych

Dla wszystkich grup uprawnienia E - eksploatacyjne, D - dozorowe
Dla wszystkich grup możliwość uzyskania uprawnień do przeprowadzania pomiarów

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, które ważne jest przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

Termin kursu: 15.07.2021r.

Kurs obsługi kotłów wodnych, parowych, gazowych trwa:
- 8 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia są odnawiane,
- 16 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia wyrabiane są po raz pierwszy lub gdy straciły ważność.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia;
- oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Wydawane uprawnienia na palacza CO w zakresie obsługi kotłów wodnych, parowych, gazowych są w formie świadectw kwalifikacyjnych. Ważne są przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

Świadectwo kwalifikacji, związku z potrzebami klienta może być wydawane na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i cieplnych.

Termin kursu: 15.07.2021r.

Kurs obsługi pilarek mechanicznych trwa: 48 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi pilarek mechanicznych przy pracach w budownictwie, przemyśle drzewnym i utrzymaniu zieleni.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.
Centrum ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs obsługi pilarek mechanicznych trwa: 48 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi pilarek mechanicznych przy pracach w budownictwie, przemyśle drzewnym i utrzymaniu zieleni.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.
Centrum ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs murarz – tynkarz składa się z części:
- teoretycznej – 100 godzin lekcyjnych;
- praktycznej - 80 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu murarz – tynkarz.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs technolog robót wykończeniowych, malarz – tapeciarz składa się z części:
- teoretycznej – 40 godzin lekcyjnych;
- praktycznej – 90 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu technolog robót wykończeniowych, malarz - tapeciarz.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Nasza Firma organizuje kursy spawania:
- gazowego 311 – 127 godzin;
- elektrycznego 111 – 163 godziny;
- MAG 135 – 145 godzin;
- TIG 141 – 103 godzin.

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Uczestnik kursu po zakończonym szkoleniu przystępuje do egzaminu państwowego. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki, sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 287 - 1.

Warunek przyjęcia na kurs:
- wykształcenie minimum podstawowe,
- ukończony 18 rok życia,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs z zakresu obsługi i napełniania zbiorników przenośnych przeznaczonych do aparatów oddechowych trwa: 24 godziny lekcyjne

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia,
- wykształcenie minimum średnie.

Cel kursu:
Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji koniecznych do bezpiecznego napełniania butli gazami sprężonymi oraz certyfikatu wymaganego przepisami UDT.

Absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie tematów zostanie dopuszczony do egzaminu kwalifikacyjnego. Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze urządzeń technicznych (egzamin kwalifikacyjny) prowadzi Komisja Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, słuchacz uzyska Zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs bufetowy, kelner, kucharz, cukiernik trwa:
- teoria - 100 godzin lekcyjnych;
- praktyka – 80 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu bufetowy, kelner, kucharz, cukiernik.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs specjalistów działów kadr trwa: 40 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz przygotowanie do prowadzenia spraw związanych z realizacją polityki kadrowej.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs sekretarki – asystentki trwa: 70 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zdobycie odpowiednich umiejętności w celu samodzielnego prowadzenia sekretariatu.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs opiekunek domowych trwa: 140 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi i osobami starszymi, chorymi.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs kroju i szycia trwa: 50 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
nabycie przez słuchaczy niezbędnych wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych wchodzących w zakres krawiectwa damskiego lekkiego oraz dziecięcego.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: 13.07.2021r. - 14.08.2021r.

Kurs trwa: 32 godziny lekcyjne.

Celem kursu jest:
przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
- posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków kierownika kolonii.

Kto może zostać kierownikiem kolonii 1) ?:
- osoby zajmujące stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach.;
- nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku;
- studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego szkolenia, posiadający co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej 2) oraz posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku.

Warunki zdrowotne wyżej wymienionych osób powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.


1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).

2) Za pracę opiekuńczo-wychowawczą lub dydaktyczno-wychowawczą uznaje się pracę z dziećmi i młodzieżą w różnego typu placówkach, klubach sportowych, ośrodkach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, domach kultury itd., przy czym wymagany "trzyletni staż pracy" oznacza trzy pełne lata doświadczenia, a nie np. trzy przepracowane sezony letniego wypoczynku.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym trwa:
- 200 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
- 80 godzin zegarowych zajęć praktycznych w wybranym przez kursanta żłobku lub klubie dziecięcym

Warunek przyjęcia na kurs:
- wykształcenie minimum średnie,
- brak co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat trzech,
- nie posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego.

Cel kursu:
Celem kursu jest uzyskanie przez słuchaczy wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym określonych w ustawie z dnia 25.03.2011 r. oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawidłowości rozwoju dziecka i sprawowania opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończonym kursie zgodnie z Rozporządzeniem MEN
Kurs prowadzony jest na podstawie programu opracowanego przez Centrum i zatwierdzonego przez MRPiPS.

Termin najbliższego kursu: 12.07.2021r. - 17.09.2021r.

Kurs asystenta nauczyciela w przedszkolu trwa: 80 godzin lekcyjnych

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia,
- wykształcenie minimum podstawowe.

Cel kursu:
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju dziecka oraz metod diagnozowania potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym.
Pozna tematykę pedagogiki twórczości do zastosowania w pracy jako pomoc nauczyciela.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończonym kursie zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs opiekuna przewozu dzieci i młodzieży trwa: 10 godzin lekcyjnych

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia,
- wykształcenie minimum podstawowe,
- odpowiednie warunki zdrowotne oraz predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas ich przewozu do i ze szkoły.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończonym kursie zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs obsługi kasy fiskalnej trwa: 24 godziny lekcyjne.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiadomości praktycznych z zakresu obsługi kas fiskalnych.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs florystyczny – artystyczne układanie kwiatów i dekoracja wnętrz trwa: 100 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zapoznanie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie artystycznego układania kwiatów i tworzenia dekoracji.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs wizażu – kreowanie własnego wizerunku i jego świadome wykorzystywanie w biznesie trwa: 20 godzin.

Celem kursu jest:
poznanie zasad elegancji także w biznesie, poszerzenie wiedzy w zakresie kolorystyki i rodzajów styli, zwiększenie skuteczności działań biznesowych, poznanie możliwości zmiany swojego wizerunku oraz świadome wpływanie na polepszenie wizerunku firmy.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs sommeliera obejmuje 30 godzin wykładów i ćwiczeń.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:
- wino w historii i kulturze;
- klasyfikacja win i umiejętność czytania etykiet;
- sposoby produkcji różnych rodzajów win;
- czynniki wpływające na walory win;
- sztuka degustacji i oceny win;
- rozpoznawanie zapachów;
- sommelier – jego rola w restauracji;
- zasady przechowywania win;
- zasady serwowania różnych rodzajów win;
- dekantacja win;
- dobór win do potraw;
- tworzenie karty win;
- wino, a zdrowie;
- czym kierować się przy zakupie wina;
- jak sprzedawać wina, w tym:
· czynniki wpływające na pierwsze wrażenie gościa,
· postawa i ubiór,
· zasady savoir – vivre;
- wina Starego i Nowego Świata – podobieństwa i różnice,
- winiarstwo poszczególnych krajów (historia, warunki glebowe i klimatyczne, szczepy winorośli, ustawodawstwo, regiony winiarskie, rodzaje win, etykiety, wybitni producenci);
- alkohole mocne (klasyfikacja, sposoby wytwarzania, serwowanie).

Zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia dotyczące:
- umiejętności czytania etykiet,
- rozpoznawania zapachów i smaków,
- opisu degustowanych win,
- tworzenia karty win dla różnego typu restauracji,
- techniki serwowania win,
- doboru win do potraw.

Kurs zakończony będzie egzaminem wewnętrznym (test oraz sprawdzian praktyczny).
Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu otrzymają bezterminowe świadectwo ukończenia kursu i certyfikat zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Kurs cateringu trwa: 100 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
pogłębienie wiedzy, doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnej realizacji usług cateringowych.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 

Termin kursu: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.
Wymagania dla kandydata: Uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

- świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Efekty kształcenia:  

Uczestnik pozyska bogatą wiedzę merytoryczną dotyczącą podstaw pedagogiki, elementów psychologii, metodyki praktycznego nauczania zawodu. Wiedzę tę uzyska i nabędzie na podstawie uzyskanych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.

 

Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu metodyki praktycznego nauczania zawodu. Pozyskaną wiedzę i umiejętności uczestnik szkolenia będzie potrafił zaimplementować w codziennej pracy, co pozwoli na fachowe i bezbłędne prowadzenie działalności gospodarczej sektora MŚP w zakresie samodzielnego pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Kurs wzmacnia także kompetencje miękkie pracowników. W szczególności kompetencje samo organizacyjne, interpersonalne oraz kompetencje społeczne. Kurs uczy współpracy w grupie, jasnego przekazywania myśli, nawiązania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Pozwala rozwinąć kompetencje osobiste: logiczne myślenie, analiza faktów, wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków, gotowość uczenia się nowych rzeczy. Kursant uczy się kreatywności, pracy w grupie, elastycznego reagowania na zmiany oraz samodzielnego podejmowania decyzji. Dzięki uczestnictwie w kursie kursant przećwiczy i nabędzie umiejętność budowania relacji z drugim człowiekiem tj. rozmawianie, negocjowanie, delegowanie zadań. Kursant dowie się, jak osiągnąć cel komunikacji czyli nabędzie umiejętność przeprowadzania skutecznej komunikacji opartej na analizie i rezultacie.

 

Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie:

 

- posiadał uporządkowaną wiedzę z zakresie podstaw pedagogiki, elementów psychologii oraz metodyki praktycznego nauczania zawodu,

- posiadał zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

- potrafił samodzielnie pełnić rolę instruktora praktycznej nauki zawodu.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: