• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW USŁUG ROZWOJOWYCH

Projekt: „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

Numer projektu: RPMP.08.04.01-12-0076/19

Wartość projektu: 15 133 415,00 zł, w tym współfinansowanie UE 11 047 775,00 zł.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski).

DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:

 • szkoleniach,
 • doradztwie,
 • egzaminach potwierdzających kwalifikacje.

Usługi rozwojowe z opcją współfinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

W ramach projektu Przedsiębiorca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny).

Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 20%) na wsparcie dla:

 • pracowników powyżej 50 roku życia,
 • pracowników o niskich kwalifikacjach,

oraz na usługi rozwojowe dla:

 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Andrychów, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Wadowice),
 • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER.

BON czy CO?:

Wartość 1 bonu = 60,00 PLN

Ważność bonu: 6 miesięcy

Limity bonów:

 • usługa szkoleniowa – 1 bon/godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
 • usługa doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
 • usługa jednorazowa (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

Dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia, w sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł lub 30 zł.

Przez