• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Kurs wychowawcy oraz kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży – w formie stacjonarnej i online!

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ilość godzin: 36h

Cena: 290 zł

Cel kursu:Przygotowanie do pracy wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie się z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęć; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy oraz innymi czynnościami opiekuńczymi, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.
Wymagania dla kandydata:Warunki przyjęcia na kurs:- ukończenie 18 rok życia;- posiadać co najmniej średnie wykształcenie;- posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
Efekty kształcenia:Uczestnik zna:– zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,- zasady organizacji zajęć w czasie trwania wypoczynku,- zasady planowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,- cele i zadania zajęć ruchowych, kulturalno-oświatowych, praktyczno-technicznych, prac społecznie użytecznych, turystyki i krajoznawstwa,- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,- przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
Egzamin / uprawnienia:Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ilość godzin: 10h

Cena: 290 zł

Cel kursu:Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie planowania, organizacji pracy i prowadzenia bezpiecznego wypoczynku w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.
Wymagania dla kandydata:Warunek przyjęcia na kurs:- co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych w okresie ostatnich 15 lat,- co najmniej wykształcenie średnie,- ukończony kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,- ukończone 18 lat.
Efekty kształcenia:Absolwent kursu:- opracowuje program wypoczynku,- opracowuje regulamin wypoczynku i zapoznaje z nim wszystkich uczestników wypoczynku,- zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,- zapoznaje uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, w tymzapewnia uczestnikom wypoczynku korzystanie wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych,- określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwauczestnikom wypoczynku,- nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,- organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku,- dokonuje podziału zadań wśród uczestników wypoczynku,- dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku,- dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu,- rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.
Egzamin / uprawnienia:Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Przez