www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

All FAQs

Please select your question category

Kurs BHP okresowy

Kurs BHP okresowy dla pracodawców - 16 godz.
Kurs BHP okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 8 godz.
Kurs BHP okresowy dla osób kierujących pracownikami - 16 godz.
Kurs BHP okresowy dla pracowników administracyjno – biurowych - 8 godz.

Kurs BHP podstawowy dla technologów organizatorów produkcji i innych pracowników inżyn. – techn.

Kurs przeznaczony jest dla osób które rozpoczynają pracę w charakterze technologów, organizatorów produkcji.

Kurs okresowy dla służb BHP

32 godz.
    
Kurs dla osób, które pełnią obowiązki Inspektorów bhp.
Wymagania: ukończony kurs podstawowy.

Kurs podstawowy dla Społecznych Inspektorów Pracy

25 godz.
    
Kurs dla osób, które będą pełnić obowiązki społecznych inspektorów pracy.

Kurs z zakresu podstawowych zagadnień higieny (minimum sanitarne)

9 godz.

Kurs dla osób, które biorą udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Kurs obsługi wózków jezdniowych

Kurs obsługi wózków jezdniowych składa się z części:
- teoretycznej  (44 godziny lekcyjne);
- praktycznej (15 godzin lekcyjnych).

Warunki przyjęcia na kurs:
- wykształcenie minimum podstawowe;
- ukończony 18 rok życia.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN. Wychodząc naprzeciw za potrzebowaniom klienta wydajemy również  wersję angielska zaświadczenia gratis !!!.

Posiadamy zgodę Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nadzorowanego przez ministra właściwego ds. gospodarki, do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń w zakresie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Program nauczania nr:  1640/VI/2008.

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych trwa: 8 godzin lekcyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs:
• wykształcenie minimum podstawowe;
• ukończony 18 rok życia.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej w wózkach jezdniowych

Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego trwa: 124 godziny lekcyjne.

Warunki przyjęcia na kurs:
• wykształcenie minimum podstawowe;
• ukończony 18 rok życia.

Cel kursu jest:
- przygotowanie do pracy w magazynach i hurtowniach wraz z obsługą komputera, w tym programów fakturujących;
- przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia wózków jezdniowych:
   - obsługa wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy,
   - obsługa wózków w czasie pracy,
   - nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym;
- uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs obsługi i konserwacji suwnic, dźwigów, wciągników, żurawi, żurawików

Kurs obsługi i konserwacji suwnic, dźwigów, wciągników, żurawi, żurawików ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji w/w urządzeń oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego.

Zaświadczenie wydaje Urząd Dozoru Technicznego i jest ono bezterminowe.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kursy obsługi kotłów wodnych, parowych, gazowych

Kurs obsługi kotłów wodnych, parowych, gazowych trwa:
- 8 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia są odnawiane,
- 16 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia wyrabiane są po raz pierwszy lub gdy straciły ważność.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia;
- oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Wydawane uprawnienia na palacza CO w zakresie obsługi kotłów wodnych, parowych, gazowych są w formie świadectw kwalifikacyjnych. Ważne są przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

Świadectwo kwalifikacji, związku z potrzebami klienta może być wydawane na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i cieplnych.

Kurs przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas

Nasz Firma organizuje kurs przewozu materiałów niebezpiecznych ADR:
- podstawowy,
- cysterna,
- materiały wybuchowe,
- promieniotwórcze.

W zależności od potrzeb klienta organizujemy w/w kursy ADR:
- początkowe – jeśli wydaje się zaświadczenia po raz pierwszy;
- doskonalające – jeżeli kursant ubiega się o przedłużenie ważności zaświadczenia.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończone 21 lat.

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego, który organizowany jest w siedzibie naszej firmy.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Marszałka Województwa.
Ważność uprawnień wynosi 5 lat, po upływie tego okresu należy je odnowić.

Kurs napełniania zbiorników gazem LPG

Kurs napełnianie zbiorników gazem LPG trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
- nabycie umiejętności z obsługi urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów gazem skroplonym na stacjach tankowania.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia;
- oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Transportowego Dozoru Technicznego.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia TDT, które są ważne bezterminowo.

Kurs obsługi: pomp, ssaw, wentylatorów, dmuchaw, sprężarek

Kurs obsługi: pomp, ssaw, wentylatorów, dmuchaw, sprężarek trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Kurs energetyczny dla osób obsługujących w/w wymienione urządzenia.

Celem kursu jest:
- przeszkolenie i nabycie uprawnień.

Kurs kończy się państwowym egzaminem kwalifikacyjnym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, które ważne jest przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych SEP

Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych SEP trwa:
- 8 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia są odnawiane,
- 16 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia straciły ważność.

Celem kursu jest:
- przypomnienie posiadanych wiadomości z zakresu budowy i działania obsługiwanych urządzeń i instalacji energetycznych,
- przekazanie wiadomości dla bezpiecznej obsługi w szczególności:
   • zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń i instalacji,
   • znajomość obowiązujących przepisów,
- przygotowanie słuchaczy do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego E i D.

Warunki przyjęcia na kurs:
• ukończony 18 rok życia;
• oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się państwowym egzaminem kwalifikacyjnym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, które ważne jest przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

Kurs obsługi pilarek mechanicznych (piły)

Kurs obsługi pilarek mechanicznych trwa: 40 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień obsługi pilarek mechanicznych przy pracach w budownictwie, przemyśle drzewnym i utrzymaniu zieleni.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych

Kurs obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych.

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe polegające na wykaszaniu trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs murarz - tynkarz

Kurs murarz – tynkarz składa się z część:
- teoretycznej – 100 godzin lekcyjnych;
- praktycznej - 80 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu murarz – tynkarz.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs technolog – robót wykończeniowych, malarz - tapeciarz

Kurs technolog robót wykończeniowych, malarz – tapeciarz składa się z części:
- teoretycznej – 40 godzin lekcyjnych;
- praktycznej – 90 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu technolog robót wykończeniowych, malarz - tapeciarz.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs spawania gazowego, elektrycznego i w osłonach

Nasz Firma organizuje kursy spawania:
- gazowego 311 – 127 godzin;
- elektrycznego 111 – 163 godziny;
- MAG 135 – 145 godzin;
- TIG 141 – 103 godzin.

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Uczestnik kursu po zakończonym szkoleniu przystępuje do egzaminu państwowego.  Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki, sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 287 - 1.

Warunek przyjęcia na kurs:
- wykształcenie minimum podstawowe,
- ukończony 18 rok życia,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs bufetowy, kelner, kucharz, cukiernik

Kurs bufetowy, kelner, kucharz, cukiernik trwa:
- teoria - 100 godzin lekcyjnych;
- praktyka – 80 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu bufetowy, kelner, kucharz, cukiernik.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs specjalistów działów kadr

Kurs specjalistów działów kadr trwa: 150 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz przygotowanie do prowadzenia spraw związanych z realizacją polityki kadrowej.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs sekretarki - asystentki

Kurs sekretarki – asystentki trwa: 70 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zdobycie odpowiednich umiejętności w celu samodzielnego prowadzenia sekretariatu.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs opiekunek domowych

Kurs opiekunek domowych trwa: 140 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi i osobami starszymi, chorymi.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs mistrzowskie w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, kelner

Kursy mistrzowskie w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz oraz innych trwają:
- teoria: 100 godzin lekcyjnych;
- praktyka: 60 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień mistrzowskich w w/w zawodach.

Kursy przeznaczone są dla osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacji.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- świadectwo czeladnicze;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- dowód osobisty;
- wpis do działalności gospodarczej lub 6 lat stażu (zaświadczenie);
- zdjęcia;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego.

Kurs na tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach: kucharz, kelner, sprzedawca, piekarz, kucharz

Kurs na tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach: kucharz, kelner, sprzedawca, piekarz jest przeznaczony dla osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

Celem kursu jest:
podwyższenie przez uczestników kursu kwalifikacji.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
· świadectwo ukończenia szkoły;
· dowód osobisty;
· wpis do działalności gospodarczej lub 3 lat stażu (zaświadczenie);
· zdjęcie

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs kroju i szycia

Kurs kroju i szycia trwa: 150 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
nabycie przez słuchaczy niezbędnych wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych wchodzących w zakres krawiectwa damskiego lekkiego oraz dziecięcego.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs wychowawcy kolonijnego

Kurs wychowawcy kolonijnego trwa: 32 godziny lekcyjne.

Celem kursu jest:
przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków wychowawców  placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
- posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs kierownika kolonii

Kurs kierownika kolonii trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków kierownika kolonii.

Kto może zostać kierownikiem kolonii 1 ?:
- osoby zajmujące stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach.;
- nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku;
- studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego szkolenia, posiadający co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej2 oraz posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku.

Warunki zdrowotne wyżej wymienionych osób powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania;(Dz. U. z dnia 10 lutego 1997 r.).

2 Za pracę opiekuńczo-wychowawczą lub dydaktyczno-wychowawczą uznaje się pracę z dziećmi i młodzieżą w różnego typu placówkach, klubach sportowych, ośrodkach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, domach kultury itd., przy czym wymagany "trzyletni staż pracy" oznacza trzy pełne lata doświadczenia, a nie np. trzy przepracowane sezony letniego wypoczynku.

Kurs obsługi kas fiskalnych

Kurs obsługi kasy fiskalnej trwa: 24 godziny lekcyjne.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiadomości praktycznych z zakresu obsługi kas fiskalnych.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs florystyczny – artystyczne układanie kwiatów i dekoracja wnętrz

Kurs florystyczny – artystyczne układanie kwiatów i dekoracja wnętrz trwa: 100 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zapoznanie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie artystycznego układania kwiatów i tworzenia dekoracji.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs wizażu – kreowanie własnego wizerunku i jego świadome wykorzystywanie w biznesie

Kurs wizażu – kreowanie własnego wizerunku i jego świadome wykorzystywanie w biznesie trwa: 20 godzin.

Celem kursu jest:
poznanie zasad elegancji także w biznesie , poszerzenie wiedzy w zakresie kolorystyki i rodzajów styli, zwiększenie skuteczności działań biznesowych, poznanie możliwości zmiany swojego wizerunku oraz świadome wpływanie na polepszenie wizerunku firmy.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs cateringu

Kurs cateringu trwa: 100 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
pogłębienie wiedzy, doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnej realizacji usług cateringowych.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs sommeliera

Kurs sommeliera obejmuje 30 godzin wykładów i ćwiczeń.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:
- wino w historii i kulturze;
- klasyfikacja win i umiejętność czytania etykiet;
- sposoby produkcji różnych rodzajów win;
- czynniki wpływające na walory win;
- sztuka degustacji i oceny win;
- rozpoznawanie zapachów;
- sommelier – jego rola w restauracji;
- zasady przechowywania win;
- zasady serwowania różnych rodzajów win;
- dekantacja win;
- dobór win do potraw;
- tworzenie karty win;
- wino, a zdrowie;
- czym kierować się przy zakupie wina;
- jak sprzedawać wina, w tym:
   · czynniki wpływające na pierwsze wrażenie gościa,
   · postawa i ubiór,
   · zasady savoir – vivre;
- wina Starego i Nowego Świata – podobieństwa i różnice,
- winiarstwo poszczególnych krajów (historia, warunki glebowe i klimatyczne, szczepy winorośli, ustawodawstwo, regiony winiarskie, rodzaje win, etykiety, wybitni producenci);
- alkohole mocne (klasyfikacja, sposoby wytwarzania, serwowanie).

Zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia dotyczące:
- umiejętności czytania etykiet,
- rozpoznawania zapachów i smaków,
- opisu degustowanych win,
- tworzenia karty win dla różnego typu restauracji,
- techniki serwowania win,
- doboru win do potraw.

Kurs zakończony będzie egzaminem wewnętrznym (test oraz sprawdzian praktyczny).

Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu otrzymają bezterminowe świadectwo ukończenia kursu i certyfikat zgodnie ze wzorem MEN.

Etyka w biznesie i dyplomacji

Kurs etyka w biznesie trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
- poznanie korzyści, jakie przynosi zastosowanie zasad etyki w biznesie i dyplomacji;
- rozwój umiejętności identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów i dylematów etycznych;
- nauczenie się tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych oraz programów rozwoju etyki.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Najnowocześniejsze techniki personal marketingu

Kurs najnowocześniejsze techniki personal marketingu trwa: 16 godzin lekcyjnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników działów, wydziałów.

Celem kursu jest:
- zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich planowanie rozwoju pracownikami, tworzenie profili kompetencyjnych, ocena pracy, zarządzanie szkoleniami oraz rekrutacja i selekcja zawodowa.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Kurs metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego trwa: 5 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przekazanie słuchaczom metod przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pracownika na stanowisku pracy.

Warunek przyjęcia na kurs:
- przeznaczony jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcą do prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny trwa: 80 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przygotowanie pedagogiczne i doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które prowadzą zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz dla inspektorów bhp prowadzących szkolenie.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej trwa 8 godzin lekcyjnych.

 

Uwaga!
zgodnie z kodeksem pracy (art.209¹§1 pkt. 2),   pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

 

Celem kursu jest:
przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub w wyniku nagłego zdarzenia.

 

Kurs przeznaczony jest dla:
- osób prywatnych;
- firm.

 

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN

Kurs przeciwpożarowy

Kurs przeciwpożarowy trwa: 3 godziny lekcyjne.

Uwaga!
zgodnie z kodeksem pracy (art.2091§1 pkt. 2),   pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Celem kursu jest:
zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej.

Kurs przeznaczony jest dla:
- osób prywatnych;
- firm.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Obsługa firm z zakresu:

- sprawowania obowiązków inspektorów bhp
- opracowania instrukcji stanowiskowej z zakresu bhp
- sporządzania dokumentacji powypadkowej
- prowadzenie dokumentacji kadrowej

rejestracja telefoniczna:

Anna Kijowska tel. 509 343 240