www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Kurs obsługi wózków jezdniowych składa się z części:
- teoretycznej  (44 godziny lekcyjne);
- praktycznej (15 godzin lekcyjnych).

Warunki przyjęcia na kurs:
- wykształcenie minimum podstawowe;
- ukończony 18 rok życia.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN. Wychodząc naprzeciw za potrzebowaniom klienta wydajemy również  wersję angielska zaświadczenia gratis !!!.

Posiadamy zgodę Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, nadzorowanego przez ministra właściwego ds. gospodarki, do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń w zakresie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Program nauczania nr:  1640/VI/2008.

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych trwa: 8 godzin lekcyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs:
• wykształcenie minimum podstawowe;
• ukończony 18 rok życia.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego trwa: 124 godziny lekcyjne.

Warunki przyjęcia na kurs:
• wykształcenie minimum podstawowe;
• ukończony 18 rok życia.

Cel kursu jest:
- przygotowanie do pracy w magazynach i hurtowniach wraz z obsługą komputera, w tym programów fakturujących;
- przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia wózków jezdniowych:
   - obsługa wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy,
   - obsługa wózków w czasie pracy,
   - nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym;
- uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs obsługi i konserwacji suwnic, dźwigów, wciągników, żurawi, żurawików ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji w/w urządzeń oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego.

Zaświadczenie wydaje Urząd Dozoru Technicznego i jest ono bezterminowe.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs obsługi kotłów wodnych, parowych, gazowych trwa:
- 8 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia są odnawiane,
- 16 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia wyrabiane są po raz pierwszy lub gdy straciły ważność.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia;
- oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Wydawane uprawnienia na palacza CO w zakresie obsługi kotłów wodnych, parowych, gazowych są w formie świadectw kwalifikacyjnych. Ważne są przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

Świadectwo kwalifikacji, związku z potrzebami klienta może być wydawane na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i cieplnych.

Nasz Firma organizuje kurs przewozu materiałów niebezpiecznych ADR:
- podstawowy,
- cysterna,
- materiały wybuchowe,
- promieniotwórcze.

W zależności od potrzeb klienta organizujemy w/w kursy ADR:
- początkowe – jeśli wydaje się zaświadczenia po raz pierwszy;
- doskonalające – jeżeli kursant ubiega się o przedłużenie ważności zaświadczenia.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończone 21 lat.

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego, który organizowany jest w siedzibie naszej firmy.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Marszałka Województwa.
Ważność uprawnień wynosi 5 lat, po upływie tego okresu należy je odnowić.

Kurs napełnianie zbiorników gazem LPG trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
- nabycie umiejętności z obsługi urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów gazem skroplonym na stacjach tankowania.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia;
- oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Transportowego Dozoru Technicznego.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia TDT, które są ważne bezterminowo.

Kurs obsługi: pomp, ssaw, wentylatorów, dmuchaw, sprężarek trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Kurs energetyczny dla osób obsługujących w/w wymienione urządzenia.

Celem kursu jest:
- przeszkolenie i nabycie uprawnień.

Kurs kończy się państwowym egzaminem kwalifikacyjnym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, które ważne jest przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych SEP trwa:
- 8 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia są odnawiane,
- 16 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia straciły ważność.

Celem kursu jest:
- przypomnienie posiadanych wiadomości z zakresu budowy i działania obsługiwanych urządzeń i instalacji energetycznych,
- przekazanie wiadomości dla bezpiecznej obsługi w szczególności:
   • zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń i instalacji,
   • znajomość obowiązujących przepisów,
- przygotowanie słuchaczy do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego E i D.

Warunki przyjęcia na kurs:
• ukończony 18 rok życia;
• oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się państwowym egzaminem kwalifikacyjnym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, które ważne jest przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

Kurs obsługi pilarek mechanicznych trwa: 40 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień obsługi pilarek mechanicznych przy pracach w budownictwie, przemyśle drzewnym i utrzymaniu zieleni.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych.

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe polegające na wykaszaniu trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

Kurs murarz – tynkarz składa się z część:
- teoretycznej – 100 godzin lekcyjnych;
- praktycznej - 80 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu murarz – tynkarz.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs technolog robót wykończeniowych, malarz – tapeciarz składa się z części:
- teoretycznej – 40 godzin lekcyjnych;
- praktycznej – 90 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu technolog robót wykończeniowych, malarz - tapeciarz.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Nasz Firma organizuje kursy spawania:
- gazowego 311 – 127 godzin;
- elektrycznego 111 – 163 godziny;
- MAG 135 – 145 godzin;
- TIG 141 – 103 godzin.

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Uczestnik kursu po zakończonym szkoleniu przystępuje do egzaminu państwowego.  Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki, sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 287 - 1.

Warunek przyjęcia na kurs:
- wykształcenie minimum podstawowe,
- ukończony 18 rok życia,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs bufetowy, kelner, kucharz, cukiernik trwa:
- teoria - 100 godzin lekcyjnych;
- praktyka – 80 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przyuczenie do wykonywania zawodu bufetowy, kelner, kucharz, cukiernik.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs specjalistów działów kadr trwa: 150 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz przygotowanie do prowadzenia spraw związanych z realizacją polityki kadrowej.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs sekretarki – asystentki trwa: 70 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zdobycie odpowiednich umiejętności w celu samodzielnego prowadzenia sekretariatu.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs opiekunek domowych trwa: 140 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi i osobami starszymi, chorymi.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kursy mistrzowskie w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz oraz innych trwają:
- teoria: 100 godzin lekcyjnych;
- praktyka: 60 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
uzyskanie uprawnień mistrzowskich w w/w zawodach.

Kursy przeznaczone są dla osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacji.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- świadectwo czeladnicze;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- dowód osobisty;
- wpis do działalności gospodarczej lub 6 lat stażu (zaświadczenie);
- zdjęcia;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego.

Kurs na tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach: kucharz, kelner, sprzedawca, piekarz jest przeznaczony dla osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

Celem kursu jest:
podwyższenie przez uczestników kursu kwalifikacji.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
· świadectwo ukończenia szkoły;
· dowód osobisty;
· wpis do działalności gospodarczej lub 3 lat stażu (zaświadczenie);
· zdjęcie

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs kroju i szycia trwa: 150 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
nabycie przez słuchaczy niezbędnych wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych wchodzących w zakres krawiectwa damskiego lekkiego oraz dziecięcego.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs wychowawcy kolonijnego trwa: 32 godziny lekcyjne.

Celem kursu jest:
przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków wychowawców  placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
- posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs kierownika kolonii trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
przygotowanie uczestników do pełnienia obowiązków kierownika kolonii.

Kto może zostać kierownikiem kolonii 1 ?:
- osoby zajmujące stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach.;
- nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku;
- studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego szkolenia, posiadający co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej2 oraz posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku.

Warunki zdrowotne wyżej wymienionych osób powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania;(Dz. U. z dnia 10 lutego 1997 r.).

2 Za pracę opiekuńczo-wychowawczą lub dydaktyczno-wychowawczą uznaje się pracę z dziećmi i młodzieżą w różnego typu placówkach, klubach sportowych, ośrodkach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, domach kultury itd., przy czym wymagany "trzyletni staż pracy" oznacza trzy pełne lata doświadczenia, a nie np. trzy przepracowane sezony letniego wypoczynku.

Kurs obsługi kasy fiskalnej trwa: 24 godziny lekcyjne.

Celem kursu jest:
uzyskanie wiadomości praktycznych z zakresu obsługi kas fiskalnych.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs florystyczny – artystyczne układanie kwiatów i dekoracja wnętrz trwa: 100 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
zapoznanie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie artystycznego układania kwiatów i tworzenia dekoracji.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs wizażu – kreowanie własnego wizerunku i jego świadome wykorzystywanie w biznesie trwa: 20 godzin.

Celem kursu jest:
poznanie zasad elegancji także w biznesie , poszerzenie wiedzy w zakresie kolorystyki i rodzajów styli, zwiększenie skuteczności działań biznesowych, poznanie możliwości zmiany swojego wizerunku oraz świadome wpływanie na polepszenie wizerunku firmy.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs cateringu trwa: 100 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
pogłębienie wiedzy, doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnej realizacji usług cateringowych.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończenie 18 rok życia;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje  bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs sommeliera obejmuje 30 godzin wykładów i ćwiczeń.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:
- wino w historii i kulturze;
- klasyfikacja win i umiejętność czytania etykiet;
- sposoby produkcji różnych rodzajów win;
- czynniki wpływające na walory win;
- sztuka degustacji i oceny win;
- rozpoznawanie zapachów;
- sommelier – jego rola w restauracji;
- zasady przechowywania win;
- zasady serwowania różnych rodzajów win;
- dekantacja win;
- dobór win do potraw;
- tworzenie karty win;
- wino, a zdrowie;
- czym kierować się przy zakupie wina;
- jak sprzedawać wina, w tym:
   · czynniki wpływające na pierwsze wrażenie gościa,
   · postawa i ubiór,
   · zasady savoir – vivre;
- wina Starego i Nowego Świata – podobieństwa i różnice,
- winiarstwo poszczególnych krajów (historia, warunki glebowe i klimatyczne, szczepy winorośli, ustawodawstwo, regiony winiarskie, rodzaje win, etykiety, wybitni producenci);
- alkohole mocne (klasyfikacja, sposoby wytwarzania, serwowanie).

Zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia dotyczące:
- umiejętności czytania etykiet,
- rozpoznawania zapachów i smaków,
- opisu degustowanych win,
- tworzenia karty win dla różnego typu restauracji,
- techniki serwowania win,
- doboru win do potraw.

Kurs zakończony będzie egzaminem wewnętrznym (test oraz sprawdzian praktyczny).

Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu otrzymają bezterminowe świadectwo ukończenia kursu i certyfikat zgodnie ze wzorem MEN.