www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

Wadowice, dnia 25.05.2018 r.

 
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
„WURBEX”
Bożena Palarczyk - Kłobuch
ul. Wojska Polskiego 2 b, 34-100 Wadowice


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo

z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.
Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej informacje upewnią Państwa, że powierzane nam dane osobowe są dobrze zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywa się w ściśle ograniczonym, uzasadnionym prawem zakresie.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „WURBEX” Bożena Palarczyk – Kłobuch, ul. Wojska Polskiego 2b, 34 – 100 Wadowice.
Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umów.

2. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
O. D. i D. Z. „Wurbex” przetwarza następujące kategorie danych:

1. dane kontaktowe : imię i nazwisko, adres e-maila, nr telefonu, stanowisko,
2. dane wymagane odrębnymi przepisami do wystawienia zaświadczeń,certyfikatów,
3. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
4. w celu marketingu produktów i usług Administratora – przekazywanie klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów (prawnie uzasadniony interes administratora danych), z poszanowaniem innych regulujących te czynności przepisów prawa.
O. D. i D. Z. „Wurbex” przetwarza Państwa dane w następujących celach:

Dane które mogą być przetwarzane:


Podstawa przetwarzania:


1. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na kursy / szkolenia

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych - art. 6 ust. 1 a, f RODO,


2. w celu realizacji usług edukacyjnych

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych - art. 6 ust. 1 b, f RODO,


3. dla celów marketingowych administratora

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) administratora - art. 6 ust. 1 a, f RODO,


4. w celu zatrudnienia

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b RODO


5.  w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów - art. 6 ust. 1 f RODO,


6.  w celu badania satysfakcji klientów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług - art. 6 ust. 1 f RODO3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania ustalonych w oparciu o
następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które obligują do przechowywania danych przez określony czas,
2. okres świadczenia usługi,
3. do odwołania zgody.
Po okres przechowywani dane osobowe zostaną usunięte.

4. ODBIORCY PRZETWARZANYCH DANYCH

Odbiorcami danych mogą być:
1. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi finansowe, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe, konsultacyjne, audytowe,
3. organy podatkowe.
Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności nie są one przedmiotem transakcji handlowych, wymiany, użyczenia itp.

5. INTEGRALNOŚĆ I POUFNOŚĆ DANYCH

Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do :
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania danych,
3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania danych,
4. wniesienie skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany,
6. wycofanie udzielonej zgody,
7. oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „WURBEX”, ul. Wojska Polskiego 2b, 34-100 Wadowice lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji, udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę zgłoszonych żądań termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejny miesiąc, o czym zostanie powiadomiona osoba składająca dyspozycję.
W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

7. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane uzyskujemy:
1. bezpośrednio od Państwa;
2. od podmiotu, który zawarł z O. D. i D. Z. „WURBEX” umowę;
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z O. D. i.D. Z. „WURBE”, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych, podobnych źródeł.

W przypadku udostępnienia nam danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób w tym np. gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktów z nami w ramach współpracy, prosimy o poinformowanie tych osób:
1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do nas;
2. o tym, kto jest Administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, dostępnych również pod adresem http://wurbex.com.pl/pol/o-nas/polityka-prywatnosci
3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego pozyskaliśmy dane.

8. DOKUMENTY APLIKACYJNE CV

Zgłoszenie aplikacyjne powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)).

Osoby przesyłające CV nie będące odpowiedzią na ogłoszenie informujemy, że będą one przechowywane i przetwarzane w celu rekrutacji prowadzonych przez O. D. i D. Z. „WURBEX” w oparciu o umowę powierzenia, pod warunkiem zamieszczenia w CV klauzuli:
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez O. D. i D. Z. „WURBEX”, których dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia są przetwarzane przez O. D. i D. Z. „WURBEX”.
 
W przeciwnym przypadku CV nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest O. D. i D. Z. „WURBEX”, ul. Wojska Polskiego 2b, 34-100 Wadowice
2) We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w O. D. i D. Z. „WURBEX”, ul. Wojska Polskiego 2b, 34-100 Wadowice należy kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnych i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. PLIKI COOKIES
 
Cookies to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego. Informacje te mogą być odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer IP.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest O. D. i D. Z. „Wurbex”.