www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

 

REGULAMIN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

„WURBEX”

 

 

 

I. Organizator kursu/szkolenia:

 

Organizatorem kursów/szkoleń jest CKZ „ WURBEX” 34-100 Wadowice,  ul. Wojska Polskiego 2 b.

 

Biuro: CKZ  „WURBEX” Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2b tel. (33)8234151, 505581746.

 

Organizator posiada odpowiednie uprawnienia na prowadzenia kursów/szkoleń przedstawionych w ofercie.

 

 II. Miejsce szkolenia:

 

Miejscem  szkoleń jest  siedziba CKZ  „WURBEX” w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 2b  lub miejsce określone w ofercie na stronie: www.wurbex.com.pl oraz miejsce ustalone ze zleceniodawcą.

 

III. Organizacja kursu/szkolenia:

 

1. CKZ „WURBEX” organizuje kursy/szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów/szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej: www.wurbex.com.pl lub zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach ze zleceniodawcami. 

 

2. CKZ „WURBEX” podejmie wszelkie możliwe działania do starannego wykonania powierzonych mu  zleceń.

 

3. CKZ „WURBEX” organizuje kursy/szkolenia po skompletowaniu grupy co najmniej 5 osób i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji kursu/szkolenia lub odwołania kursu/szkolenia, jeśli nie zgłosi się wymagana liczba uczestników. Uczestnicy kursu/szkolenia, gdy nie będzie się ono odbywało w wyznaczonym terminie, zostaną o tym powiadomieni najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia.

 

 4. Istnieje  możliwości realizacji kursu/szkolenia w formie zajęć indywidualnych lub  mniejszej grupy niż wymagana po dokonaniu odpowiedniej dopłaty do aktualnej ceny kursu  podanej w cenniku szkoleń. Jeżeli  kurs/szkolenie będą realizowane w formie zajęć indywidualnych lub  mniejszej ilości osób (podanej w pkt 3), uczestnik kursu/szkolenia  wypełnia oświadczenie, że wyraża zgodę na udział w zajęciach indywidualnych lub mniejszej grupie niż wymagana (pkt 3) i akceptuje ustaloną cenę  kursu/szkolenia.

 

5. Podpisanie karty uczestnictwa jest jednoznaczne z zawarciem umowy szkoleniowej.

 

6. Zlecenie na kurs/szkolenie wypełnione przez zleceniodawcę lub podpisanie karty zgłoszeniowej, upoważnia CKZ „WURBEX”  do wystawienia faktury bez podpisu. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty należności za kurs/szkolenie na wskazane konto bankowe podane na fakturze lub w sekretariacie  CKZ.

 

7. O terminie rozpoczęcia zajęć oraz terminie dokonania opłaty za kurs/szkolenie uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą sms lub e-mailowo zgodnie z informacjami, jakie zostały  podane przy dokonywaniu zapisu na kurs/szkolenie.

 

IV. Opłaty za szkolenia i kursy:

 

1. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za kurs/szkolenie.

 

2. Warunkiem udziału w kursie/szkoleniu jest dokonanie wpłaty w wysokości co najmniej  40% należności za kurs/szkolenie w terminie 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

3. Nie dokonanie pełnej opłaty za kurs/szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu i upoważnia CKZ ” WURBEX” do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu/szkolenia oraz obciążenia uczestnika kursu/szkolenia kosztami poniesionymi przez organizatora szkolenia.

 

3. W przypadku odwołania kursu/szkolenia z powodu niezebrania odpowiedniej grupy, CKZ „WURBEX” zwróci wpłacone opłaty za kurs/szkolenie lub wyznaczy nowy termin.

 

V.  Prawa i obowiązki uczestników kursów/szkoleń:

 

1. Do szkolenia lub kursu może przystąpić tylko i wyłącznie osoba spełniająca podane kryteria, które zostały określone w warunkach przyjęcia na kurs/szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe warunki zostały podane na stronie internetowej  www.wurbex.com.pl w opisie kursów.

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia umieszczonej na stronie internetowej: www.wurbex.com.pl lub osobiście w sekretariacie  CKZ „WURBEX” przy ul. Wojska Polskiego 2 b, 34-100 Wadowice.  Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu/szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego).

 

3.Uczestnik kursu/szkolenia ma obowiązek na dzień przed przystąpieniem do kursu/szkolenia potwierdzić telefonicznie lub mailowo termin kursu/szkolenia i obecność oraz w terminie do  5 dni  przed rozpoczęciem  zajęć  dokonać  wpłaty w wysokości co najmniej  40% należności za kurs .

 

4. Uczestnik kursu/szkolenia może uzyskać harmonogram kursu/szkolenia w formie  elektronicznej lub  papierowej.

 

5. Rezygnację z uczestnictwa w kursie/szkoleniu przed rozpoczęciem kursu/szkolenia należy zgłosić mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu (33)8234151, 505581746.

 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie/szkoleniu w trakcie trwania zajęć uczestnik zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty, pomniejszonej o poniesione koszty przez  CKZ „WURBEX”.

 

6. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za kurs/szkolenie. Nie dokonanie pełnej opłaty za kurs/szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu i upoważnia CKZ „WURBEX” do skreślenia uczestnika z listy uczestników i obciążenie za poniesione koszty.

 

7. Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo ocenić pracę Trenera/ów prowadzącego/cych  kurs/szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu/szkolenia.

 

8. Wszelkie materiały szkoleniowe wydawane uczestnikom kursu/szkolenia stanowią materiały pomocnicze do nauki i przechodzą na własność uczestnika kursu/szkolenia.

 

9. Od uczestników oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Brak udziału w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników kursu/szkolenia i odmowy wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu/ szkolenia.

 

10. Każdy uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz aktywnego uczestniczenia w kursie/szkoleniu, a także do każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności.

 

11. Warunkiem dopuszczenia uczestnika kursu/szkolenia  do egzaminu jest  potwierdzenie obecności na co najmniej 90% zajęciach.

 

12. Uczestnik kursu/szkolenia jest obowiązany zapoznać się z regulaminem egzaminu lub przepisami regulującymi egzamin zamieszczonymi na stronie: www.wurbex.com.pl, albo
w  sekretariacie CZK  jeśli kurs lub szkolenie kończy się egzaminem.

 

13.Warunkiem wydania uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatu, uprawnień kwalifikacyjnych jest obecność na co najmniej 90% zajęciach  oraz  zaliczenie egzaminu .

 

13. Każdy uczestnik ma prawo złożyć reklamację na przebieg kursu/szkolenia lub na zachowanie instruktora/wykładowcy w formie pisemnej lub ustnej do właścicielki CKZ „WURBEX” Pani Bożeny Palarczyk –Kłobuch  tel. 607032083.

 

Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach oraz przebywanie na terenie Centrum osób zakłócających zasady współżycia społecznego oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby te mogą zostać usunięte przez Policje.

 

14. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych  w trakcie trwania  zajęć.  Telefony komórkowe  należy  wyłączyć i schować.

 

VI.  Rabaty i promocje:

 

1. CKZ „WURBEX” udziela rabaty lub promocje na szkolenia. Szczegółowe informacje   odnośnie rabatów i promocji będą zamieszczane na stronie internetowej: www.wurbex.com.pl

 

V. Ochrona danych osobowych:

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.

 

Szczegółowe informacje  dotycząc  RODO znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”  na  stronie www.wurbex.com.pl lub  w sekretariacie  CKZ WURBEX.

 

     
Mamy nadzieję, że przedstawione informacje upewnią Państwa, że powierzane nam dane osobowe są dobrze zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywa się w ściśle ograniczonym i  uzasadnionym prawem zakresie.

 

 

VIII.  Uwagi końcowe:

 

Regulamin obowiązuje od 15 listopada 2014r.

 

Aktualizacja 25.05.2018r.

 

Aktualizacja     20.04.2020r.

 

Do pobrania: Oświadczenie o rezygnacji - Załącznik Nr 1 do Regulaminu