www.wurbex.com.pl   tel./fax (33) 82-341-51

A A A

REGULAMIN OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO „WURBEX”

I. Organizator kursu/szkolenia

Organizatorem kursów/szkoleń jest O. D. i D. Z. „WURBEX” 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2 b. Biuro: O. D. i D. Z. „WURBEX” Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2b tel. 338234151, 505581746.
Organizator posiada odpowiednie uprawnienia na prowadzenia kursów/szkoleń przedstawionych w ofercie.

II. Miejsce szkolenia

Miejscem szkoleń jest siedziba O. D. i D. Z. „WURBEX” w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 2b lub miejsce określone w ofercie na stronie: www.wurbex.com.pl oraz miejsce ustalone ze zleceniodawcą.

III. Organizacja kursu/szkolenia

1. O. D. i D. Z. „WURBEX” organizuje kursy/szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów/szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej: www.wurbex.com.pl lub zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach ze zleceniodawcami.

2. O. D. i D. Z. „WURBEX” podejmie wszelkie możliwe działania do starannego wykonania powierzonych mu zleceń.

3. O. D. i D. Z. „WURBEX” organizuje kursy/szkolenie po skompletowaniu grupy co najmniej 5 osób i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji kursu/szkolenia lub odwołania kursu/szkolenia, jeśli nie zgłosi się wymagalna liczba uczestników. Uczestnicy kursu/szkolenia, gdy nie będzie się ono odbywało w wyznaczonym terminie, zostaną o tym powiadomieni najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia.

4. Podpisanie karty uczestnictwa jest jednoznaczne z zawarciem umowy szkoleniowej.

5. Zlecenie na kurs/szkolenie wypełnione przez zleceniodawcę lub podpisanie karty zgłoszeniowej, upoważnia O. D. i D. Z. „WURBEX” do wystawienia faktury bez podpisu. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty należności za kurs/szkolenie na wskazane konto bankowe podane na fakturze.

IV. Opłaty za szkolenia i kursy

1. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za kurs/szkolenie.

2. Nie dokonanie pełnej opłaty za kurs/szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu i upoważnia O. D. i D. Z. „WURBEX” do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu/szkolenia oraz obciążenie uczestnika kursu/szkolenia kosztami poniesionymi przez organizatora szkolenia.

3. W przypadku odwołania kursu/szkolenia z powodu niezebrania odpowiedniej grup, firma O. D. i D. Z. „WURBEX” zwróci wpłacone opłaty za kurs/szkolenie lub wyznaczy nowy termin.

V. Prawa i obowiązki uczestników kursów/szkoleń

1. Do szkolenia lub kursu może przystąpić tylko i wyłącznie osoba spełniająca podane kryteria, które zostały określone w warunkach przyjęcia na kurs/ szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe warunki zostały podane na stronie internetowej www.wurbex.com.pl w opisie kursów.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia umieszczonej na stronie internetowe: www.wurbex.com.pl lub osobiste w biurze O. D. i D. Z. „WURBEX” przy ul. Wojska Polskiego 2 b, 34-100 Wadowice. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu/szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego).

3. Uczestnik kursu/szkolenia ma obowiązek na dzień przed przystąpieniem do kursu/szkolenia potwierdzić telefonicznie lub mailowo termin kursu/szkolenia i obecność.

4. Uczestnik kursu/szkolenia może uzyskać harmonogram kursu/szkolenia w formie pisemnej.

5. Rezygnację z uczestnictwa w kursie/szkoleniu przed rozpoczęciem kursu/szkolenia należy zgłosić mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 338234151, 505581746.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie/szkoleniu w trakcie trwania zajęć uczestnik zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty, pomniejszonej o poniesione koszty przez firmę O. D. i D. Z. „WURBEX”.

7. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za kurs/szkolenie. Nie dokonanie pełnej opłaty za kurs/szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu i upoważnia O. D. i D. Z. „WURBEX” do skreślenia uczestnika z listy uczestników i obciążenie za poniesione koszty.

8. Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo ocenić pracę Trenera/ów prowadzącego/cych kurs/szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu/szkolenia.

9. Wszelkie materiały szkoleniowe wydawane uczestnikom kursu/szkolenia stanowią materiały pomocnicze do nauki i przechodzą na własność uczestnika kursu/szkolenia.

10. Od uczestników oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Brak udziału w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników kursu/szkolenia i odmowy wystawienia Zaświadczenia o ukończeniu kursu/ szkolenia.

11. Każdy uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz aktywnego uczestniczenia w kursie/szkoleniu, a także do każdorazowego
potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności.

12. Uczestnik szkolenia jest obowiązany zapoznać się z regulaminem egzaminu państwowego lub przepisami regulującymi egzamin zamieszczonymi na stronie: www.wurbex.com.pl, jeśli kurs lub szkolenie kończy się egzaminem państwowym.

13. Każdy uczestnik ma prawo złożyć reklamacje na przebieg kursu/szkolenia lub na zachowanie instruktora/wykładowcy w formie pisemnej lub ustnej do właścicielki O. D. i D. Z. „WURBEX” Pani Bożeny Palarczyk – Kłobuch tel. 607032083 .
Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach oraz przebywanie na terenie Ośrodka osób zakłócających zasady współżycia społecznego oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby te mogą zostać usunięte przez Ochronę.

VI. Rabaty i promocje

O. D. i D. Z. „WURBEX” udziela rabaty lub promocje na szkolenia. Szczegółowe informacje odnośnie rabatów i promocji będą zamieszczane na stronie internetowej: www.wurbex.com.pl

VII. Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.
Szczegółowe informacje dotycząc RODO znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie www.wurbex.com.pl lub w sekretariacie O. D. i D. Z. WURBEX.
Mamy nadzieję, że przedstawione informacje upewnią Państwa, że powierzane nam dane osobowe są dobrze zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywa się w ściśle ograniczonym i uzasadnionym prawem zakresie.

VIII. Uwagi końcowe
Regulamin obowiązuje od 15 listopada 2014 r.
Aktualizacja – 25 maja 2018 r.

Do pobrania: Oświadczenie o rezygnacji - Załącznik Nr 1 do Regulaminu