• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Dla osób tracących zatrudnienie

Zmiana na Dobre

Projekt ZMIANA NA DOBRE jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian realizowany w partnerstwie Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan (PARTNER) oraz MDCH Magdalena Dębowska-Cholewińska (LIDER)

Wartość projektu: 1.633.880,76 PLN

Kwota dofinansowania z UE 1.388.798,64 PLN, z budżetu państwa 163.388,08 PLN.

Okres realizacji: 01.11.2020 – 28.02.2023

Cel projektu

Celem projektu ZMIANA NA DOBRE jest poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób, w tym 55 kobiet, tracących zatrudnienie-zagrożonych zwolnieniem, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz odchodzących z rolnictwa w woj. małopolskim, poprzez ich udział w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym w ramach programu outplacementowego, udzielanego w okresie 01.11.2020 – 28.02.2023, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia / utrzymanie zagrożonego / podjęcie pracy poza rolnictwem przez co najmniej 50 osób.

Formy wsparcia

W ramach projektu podczas indywidualnych sesji z doradcą zawodowym (obligatoryjna forma wsparcia) opracowany zostanie Indywidualny Plan Działań (IPD), w ramach którego, w zależności od wskazanych potrzeb, oferowane będzie wsparcie:

  1. doradztwo specjalistyczne (m.in.: coach kariery, andragog, lekarz medycyny pracy),
  2. warsztaty z zakresu aktywizacji na rynku pracy (stacjonarnie i w trybie zdalnym),
  3. szkolenia i kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji,
  4. szkolenie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  5. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  6. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,
  7. staże,
  8. pośrednictwo pracy (obligatoryjna forma wsparcia).

Poza tym, przewidziano pulę środków na wsparcie dodatkowe w zależności od potrzeb uczestników projektu: studia podyplomowe, dodatki relokacyjne, wsparcie adaptacyjne i inne zgodne z regulaminem konkursu naboru nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20.

Rezultaty

Podniesienie poziomu adaptacyjności 100 uczestników projektu, w tym 55 kobiet, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia / utrzymanie zagrożonego / podjęcie pracy poza rolnictwem przez minimum 50 uczestników projektu.

Kontakt

ul. Wielicka 181a
Piętro 2, lokal 26
30-663 Kraków

tel. 12 294060312 4215999608 049 466
e-mail: biuro@zmiananadobre.eu