• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Dla przedsiębiorców

U nas zrealizujesz usługi, za które zapłacisz bonami rozwojowymi!

Małopolskie Bony Rozwojowe plus

Projekt: „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP; Numer umowy: RPMP.08.04.01-12-0067/19-00.

Wartość projektu wynosi 63,020,550.25 zł w tym dofinansowanie pochodzące w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 53,567,467.71 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

Kto może otrzymać wsparcie?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiat: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)
  • przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia)

Jaki jest poziom dofinansowania?
W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).
Pomoc można przeznaczyć na dofinansowanie usług rozwojowych tj. szkoleń w tym studiów podyplomowych, doradztwa, egzaminów.

Wszystko możesz załatwić elektronicznie przez system informatyczny do obsługi bonów. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.

WEJDZ DO SYSTEMU mbon plus