• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Regulamin

Regulamin Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX

I.   Organizator kursu/szkolenia:

Organizatorem kursów/szkoleń jest CKZ „ WURBEX” 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2 b.

Biuro: CKZ „WURBEX” Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2b tel. 338234151, 505581746, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Organizator posiada odpowiednie uprawnienia, niezbędne zezwolenia i akredytacje do prowadzenia kursów/szkoleń przedstawionych w ofercie.

II.   Miejsce szkolenia:

Miejscem szkoleń jest siedziba CKZ „ WURBEX „ w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 2b lub miejsce określone w ofercie na stronie: www.wurbex.com.pl oraz miejsce ustalone ze zleceniodawcą.

III.   Organizacja kursu/szkolenia:

 1. CKZ „WURBEX” organizuje kursy/szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów/szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej:wurbex.com.pl lub zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach ze zleceniodawcami.
 2. CKZ „WURBEX” podejmie wszelkie możliwe działania do starannego wykonania powierzonych mu zleceń.
 3. CKZ „WURBEX” organizuje kursy/szkolenie po skompletowaniu grupy co najmniej 5 osób i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji kursu/szkolenia lub odwołania kursu/szkolenia, jeśli nie zgłosi się wymagalna liczba uczestników. Uczestnicy kursu/szkolenia, gdy nie będzie się ono odbywało w wyznaczonym terminie, zostaną o tym powiadomieni najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia.
 4. Istnieje możliwości realizacji kursu/ szkolenia w formie zajęć indywidualnych lub mniejszej grupy niż wymagana po dokonaniu odpowiedniej  dopłaty  do aktualnej  ceny kursu podanej w cenniku szkoleń. Jeżeli kurs /szkolenie będą realizowane w formie zajęć indywidualnych lub mniejszej ilości osób (podanej w pkt 3), uczestnik kursu / szkolenia wypełnia oświadczenie, że wyraża zgodę na udział w zajęciach indywidualnych lub mniejszej grupie niż wymagana (pkt 3) i akceptuje ustaloną cenę kursu/
 5. Podpisanie karty uczestnictwa jest jednoznaczne z zawarciem umowy
 6. Zlecenie na kurs/szkolenie wypełnione przez zleceniodawcę lub podpisanie karty zgłoszeniowej, upoważnia CKZ „WURBEX” do wystawienia faktury bez podpisu. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty należności za kurs/szkolenie na wskazane konto bankowe podane na fakturze lub w sekretariacie
 7. O terminie rozpoczęcia zajęć oraz terminie dokonania opłaty za kurs/ szkolenie uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą sms lub e-mailowo zgodnie z informacjami jakie zostały podane przy dokonywaniu zapisu na kurs/szkolenie.

IV.   Opłaty za szkolenia i kursy:

 1. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za kurs/szkolenie.
 2. Warunkiem udziału w kursie/szkoleniu jest dokonanie wpłaty w wysokości co najmniej 40% należności za kurs/szkolenie w terminie 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Nie dokonanie pełnej opłaty za kurs/szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu i upoważnia CKZ ”WURBEX” do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu/szkolenia oraz obciążenie uczestnika kursu/szkolenia kosztami poniesionymi przez organizatora
 4. W przypadku odwołania kursu/szkolenia z powodu niezebrania odpowiedniej grupy,  CKZ „WURBEX” zwróci wpłacone opłaty za kurs/szkolenie lub wyznaczy nowy
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu/szkolenia z nieusprawiedliwionego powodu, Uczestnik zobowiązuje się pokryć całość kosztów kursu/szkolenia.

V.      Prawa i obowiązki uczestników kursów/szkoleń:

 1. Do szkolenia lub kursu może przystąpić tylko i wyłącznie osoba spełniająca podane kryteria, które zostały określone w warunkach przyjęcia na kurs/szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe warunki zostały podane na stronie internetowej wurbex.com.pl w opisie kursów.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia umieszczonej na stronie internetowej: wurbex.com.pl lub osobiste w sekretariacie CKZ „WURBEX” przy ul. Wojska Polskiego 2b, 34-100 Wadowice.  Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu/szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego).
 3. Uczestnik kursu/szkolenia ma obowiązek na dzień przed przystąpieniem do kursu/szkolenia potwierdzić telefonicznie lub mailowo termin kursu/szkolenia i obecność oraz w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem zajęć dokonać wpłaty w wysokości co najmniej 40% należności za kurs.
 4. Uczestnik kursu/szkolenia może uzyskać harmonogram kursu/szkolenia w formie elektronicznej lub
 5. Rezygnację z uczestnictwa w kursie/szkoleniu przed rozpoczęciem kursu/szkolenia należy zgłosić mailowo na adres e-mail: biurowurbex@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 338234151,
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie/szkoleniu w trakcie trwania zajęć uczestnik zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty, pomniejszonej o poniesione koszty przez CKZ „WURBEX” .
 7. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za kurs/szkolenie. Nie dokonanie pełnej opłaty za kurs/szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu i upoważnia CKZ „WURBEX” do skreślenia uczestnika z listy uczestników i obciążenie za poniesione koszty. 
 8. Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo ocenić pracę Trenera/ów prowadzącego/cych kurs/szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu/szkolenia.
 9. Wszelkie materiały szkoleniowe wydawane uczestnikom kursu/szkolenia stanowią materiały pomocnicze do nauki i przechodzą na własność uczestnika kursu/szkolenia.
 10. Od uczestników oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Brak udziału w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników kursu/szkolenia i odmowy wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu/ szkolenia.
 11. Każdy uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz aktywnego uczestniczenia w kursie/szkoleniu, a także do każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności.
 12. Warunkiem dopuszczenia uczestnika kursu/szkolenia do egzaminu wewnętrznego i/lub egzaminu zewnętrznego jest uzyskanie frekwencji na poziomie co najmniej 90%. Obecność uczestników weryfikowana jest na każdych zajęciach w ramach danego kursu/szkolenia.
 13. Uczestnik kursu/ szkolenia jest obowiązany zapoznać się z regulaminem egzaminu lub przepisami regulującymi egzamin zamieszczonymi na stronie: wurbex.com.pl, albo w sekretariacie CZK jeśli kurs lub szkolenie kończy się egzaminem .
 14. Warunkiem wydania uczestnikowi kursu/szkolenia zaświadczenia, certyfikatu, uprawnień kwalifikacyjnych jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego i/lub zewnętrznego oraz uregulowanie należności wynikającej z udziału w szkoleniu/kursie lub egzaminie poprawkowym.
 15. Każdy uczestnik w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia/kursu ma prawo złożyć reklamacje na przebieg szkolenia/kursu lub na zachowanie instruktora/wykładowcy. Reklamacja musi mieć formę pisemną. Uczestnik szkolenia/kursu może złożyć reklamację osobiście w sekretarcie CKZ WURBEX, mailowo na adres: biurowurbex@wp.pl lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 16. Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach oraz przebywanie na terenie Centrum osób zakłócających zasady współżycia społecznego oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby te mogą zostać usunięte przez służby porządkowe.
 17. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie trwania zajęć. Telefony komórkowe należy wyłączyć i schować.

VI.      Rabaty i promocje:

 1. CKZ „WURBEX” udziela rabaty lub promocje na szkolenia. Szczegółowe informacje odnośnie rabatów i promocji będą zamieszczane na stronie internetowej: www.wurbex.com.pl

VII.   Ochrona danych osobowych:

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.

Szczegółowe informacje dotycząc RODO znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie www.wurbex.com.pl lub w sekretariacie CKZ WURBEX.

Mamy nadzieję,  że  przedstawione  informacje  upewnią  Państwa,  że  powierzane  nam  dane osobowe są dobrze zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywa się w ściśle ograniczonym i uzasadnionym prawem zakresie.

VIII.      Uwagi końcowe:

Regulamin obowiązuje od 15 listopada 2014 r.

AKTUALIZACJA 25.05.2018 r.

Aktualizacja    20.04.2020 r.

Aktualizacja    11.05.2021 r.

Aktualizacja   09.05.2024 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZACE EGZAMINÓW CKZ „WURBEX”

 Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi kursy/szkolenia, które zakończone są egzaminami wewnętrznymi. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez właściciela Centrum w porozumieniu z radą programową. Prowadzimy również kursy/szkolenia, które zakończone są egzaminami zewnętrznymi, gdzie komisje egzaminacyjne powoływane są przez odpowiednie Instytucje Państwowe np. Urząd Dozoru Technicznego, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Urząd Marszałkowski,  Instytut  Spawalnictwa w Gliwicach itp. Instytucje te mają w swoim zakresie przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie odpowiednich uprawnień/certyfikatów.

Informacje dotyczące rodzajów egzaminów obowiązujących dla poszczególnych kursów

/szkoleń zostały podane na stronie internetowej www.wurbex.com.pl w opisie kursów/ szkoleń.

Egzaminy są przeprowadzane w formie pisemnej – testy (pytania zamknięte, otwarte) lub ustnej. O wyborze formy egzaminu uczestnicy kursu / szkolenia zostają powiadomieni na pierwszych zajęciach. Większość kursów / szkoleń kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zaliczenie egzaminu teoretycznego jest podstawa dopuszczenia kursanta do egzaminu praktycznego.

Przed przystąpieniem do egzaminu, uczestnicy kursu/szkolenia otrzymują informację
o wymaganej liczbie punktów lub poprawnych odpowiedzi niezbędnych do zaliczenia egzaminów (teoretycznego, praktycznego).

W przypadku nie zaliczenia przez kursanta egzaminu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie przez kursanta wniosku o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i dokonanie opłaty egzaminacyjnej w wysokości ustalonej przez CKZ. Terminy egzaminów wewnętrznych wyznacza właściciel CKZ. Terminy egzaminów zewnętrznych wyznaczają instytucje, które zostały do tego powołane np. UDT, SEP, itp. w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 

WZORY DOKUMENTÓW 

Załącznik nr 1

 

…………………………………………..

( Miejscowość i data)

 

Oświadczenie

 

 

Oświadczam , że z dniem………………………………………………………………… rezygnuję z  udziału w kursie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                    ( nazwa kursu)

z powodu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………..

(Data i czytelny podpis uczestnika)

 

 

Załącznik nr 2

 

…………………………………………..

( Miejscowość i data)

 

Oświadczenie

 

 Oświadczam , że wyrażam chęć udziału w kursie/ szkoleniu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                       ( nazwa kursu)

który/e będą realizowane w formie zajęć indywidualnych lub mniejszej grup niż wymagana w pkt 3 regulaminu CKZ po dokonaniu dopłaty do aktualnej ceny kursu  podanej w cenniku  szkoleń.  Ustalona cena kursu  łącznie z dopłatą wynosi……………………………………… zł.

Akceptuje ustaloną cenę kursu/ szkolenia.

 

………………………………………………..

(Data i czytelny podpis uczestnika)

Regulamin CKZ Wurbex (131 pobrań)

Regulamin Sklepu Internetowego

www.wurbex.com.pl/sklep

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy wurbex.com.pl/ckz/sklep/ dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym wurbex.com.pl/ckz/sklep/ prowadzony jest przez BOŻENĘ PALARCZYK-KŁOBUCH prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WURBEX Bożena Palarczyk-Kłobuch wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice, NIP 5511499960, REGON 852495074, adres poczty elektronicznej: b.palarczyk@wurbex.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 607032083 .

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym ruchomość cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: wurbex.com.pl/ckz/sklep/

1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – BOŻENA PALARCZYK-KŁOBUCH prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WURBEX Bożena Palarczyk-Kłobuch wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 2B,  34-100 Wadowice, NIP 5511499960, REGON 852495074, adres poczty elektronicznej: b.palarczyk@wurbex.com.pl

1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.       W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.       Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „ZAPISZ”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku

2.1.1.1.       Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.klobuch@wurbex.com.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 2B 34-100 Wadowice.

2.1.2.       Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia (dane osobowe, adres, sposób dostawy, metoda płatności (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.       Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.       Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „SUBSKRYBUJ” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.       Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.klobuch@wurbex.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice.

2.2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.       Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.       pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice;

2.4.3.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.klobuch@wurbex.com.pl ;

2.4.4.       Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.       Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.       Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.     Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2      Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 -możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/

4.1.2.1.       Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

4.1.3. Płatność kartą płatniczą lub debetową. 

4.2.       Termin płatności:

4.2.1.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.       Dostawa Produktu odbywa się drogą elektroniczną (mailową).

5.2.       Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.    Przesyłka drogą elektroniczną.

5.5.       Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Reklamacje”.

6.3.       Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.       pisemnie na adres: ul, Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice;

6.3.2.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.klobuch@wurbex.com.pl

6.4.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany poinformować Sprzedawcę o wadliwości produktu cyfrowego, przesyłając stosowną informację wraz z udokumentowaną wadliwością na adres e-mail: karolina.klobuch@wurbex.com.pl .

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.       Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.       Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.       pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice;

8.1.2.       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.klobuch@wurbex.com.pl ;

8.2.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.       dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.       dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.7.1.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.8.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.8.1.       (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8.9. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 21 kwietnie 2022 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 21 kwietnia 2022 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.     Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.     Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

10.3.     Zmiana Regulaminu:

10.3.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.3.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3.3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Bożena Palarczyk-Kłobuch
ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice
www.ekursy.wurbex.com.pl/kursyonline

b.palarczyk@wurbex.com.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.