• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Szkolenia BHP · P.POŻ · I POMOC

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Ilość godzin: 8h lekcyjnych

Najbliższe terminy szkoleń: 10.04.2024r., 22.04.2024r., 05.05.2024r., 14.05.2024r.

Cel kursu: Nabycie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzegania przepisów BHP a także postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.
Wymagania dla kandydata: Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa pracy,
 • posiada wiedzę dotyczącą zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • zna zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • posiada wiedzę na temat okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
Egzamin / uprawnienia: Egzamin w formie testu. Po zdobyciu min. 80% pozytywnych odpowiedzi słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe: Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

Ilość godzin: 8h lekcyjnych

Najbliższe terminy szkoleń: 10.04.2024r., 22.04.2024r., 05.05.2024r., 14.05.2024r.

Cel kursu: Nabycie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacji zagrożeń.
Wymagania dla kandydata: Szkolenie jest przeznaczone dla

- pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,

- pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa pracy,
 • ma wiedzę na temat   postępu w zakresie oceny  zagrożeń  czynnikami występującymi  w procesach pracy,  metody  ochrony   zdrowia   i życia pracowników przed zagrożeniami,
 • jest  świadomy problemów związanych z organizacją stanowisk pracy biurowej,
 • zna zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń,
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Egzamin / uprawnienia: Egzamin w formie testu. Po zdobyciu min. 80% pozytywnych odpowiedzi słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, a w przypadku pracowników służby zdrowia, oświaty, jednostek naukowo-badawczych nie rzadziej niż raz na 5 lat.

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Ilość godzin: 16h lekcyjnych

Najbliższe terminy szkoleń: 18-19.04.2024r., 29-30.04.2024r., 14-15.05.2024r., 23-24.05.2024r.

Cel kursu: Nabycie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacji zagrożeń.
Wymagania dla kandydata: Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Efekty kształcenia: Absolwent:

- posiada wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy,

- zna zasady ergonomii przy organizacji stanowiska pracy zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi,

- zna technikami udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy,

- potrafi ocenić zagrożenia w procesach pracy oraz ryzyka związane z tymi zagrożeniami,

- zna metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- zna przepisy związane z ochroną pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,

- jest świadomy skutków ekonomicznych wynikających z braku zapewnienia  odpowiednich warunków pracy,

- zna przepisy ochrony środowiska naturalnego.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin w formie testu. Po zdobyciu min. 80% pozytywnych odpowiedzi słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe: Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA KADRY INŻYNIERYJNO TECHNICZNEJ

Ilość godzin: 16h lekcyjnych

Najbliższe terminy szkoleń: 18-19.04.2024r., 29-30.04.2024r., 14-15.05.2024r., 23-24.05.2024r.

Cel kursu: Nabycie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacji zagrożeń.
Wymagania dla kandydata: Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • posiada wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy,
 • zna zasady ergonomii przy organizacji stanowiska pracy zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi,
 • zna technikami udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy,
 • potrafi ocenić zagrożenia w procesach pracy oraz ryzyka związane z tymi zagrożeniami,
 • zna metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Egzamin / uprawnienia: Egzamin w formie testu. Po zdobyciu min. 80% pozytywnych odpowiedzi słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe: Szkolenie okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP

Ilość godzin: 32h lekcyjne

Planowany termin rozpoczęcia: 24.04.2024r.

Cel kursu: Uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp; organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych; ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy raz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych; metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bhp; popularyzacji problematyki bhp.
Wymagania dla kandydata: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy  będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa pracy,
 • posiada wiedzę dotyczącą zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • zna zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • posiada wiedzę na temat okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
Egzamin / uprawnienia: Egzamin w formie testu. Po zdobyciu min. 80% pozytywnych odpowiedzi słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe: Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

KURS PODSTAWOWY DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

Ilość godzin: 20h lekcyjnych

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie Społecznych Inspektorów Pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.
Wymagania dla kandydata: Szkolenie przeznaczone jest dla osób wybranych na Zakładowego lub Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy.
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna status prawny społecznej inspekcji pracy,
 • zna uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy,
 • zna zagadnienia prawnej ochrony pracy, bhp oraz technicznego bezpieczeństwa pracy,
 • zna metody kontroli warunków pracy,
 • zna rolę członka zespołu powypadkowego,
 • potrafi formułować zalecenia i uwagi społecznego inspektora pracy oraz wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy.
Egzamin / uprawnienia: Egzamin w formie testu. Po zdobyciu min. 80% pozytywnych odpowiedzi słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Informacje dodatkowe: Kurs dla społecznych inspektorów pracy powinien być aktualizowany nie rzadziej niż raz na 5 lat.

KURS Z ZAKRESU PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ HIGIENY (MINIMUM SANITARNE)

Ilość godzin: 9h lekcyjnych

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem szkolenia jest : zapoznanie uczestników z przepisami sanitarnymi, HACCP oraz podstawowymi zagadnieniami higieny i produkcji art. spożywczymi.
Wymagania dla kandydata: Minimum sanitarne jest skierowane dla osób biorących udział w przetwórstwie i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna przepisy krajowe i regulacje prawne UE dotyczące bezpieczeństwa i jakości zdrowotnych żywności,
 • zna rodzaje zanieczyszczeń środków spożywczych i ich źródła,
 • zna metody zapobiegania zanieczyszczeniom środków spożywczych, zatruciom i zakażeniom pokarmowym,
 • zna zasady kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji,
 • zna podstawowe zasady znakowania żywności,
 • zna zasady racjonalnego żywienia.
Egzamin / uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

Ilość godzin: 8h lekcyjnych

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotować ich teoretyczne i praktyczne do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Wymagania dla kandydata: BRAK
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna definicje, cel i podstawy prawne związane z udzielaniem I pomocy przedmedycznej,
 • zna podstawowe zasady oraz przebieg udzielania I pomocy przedmedycznej,
 • potrafi wykonać najważniejsze czynności w zakresie udzielania I pomocy,
 • zna i potrafi zastosować zasady udzielania pomocy w razie: omdlenia, zawału wstrząsu, krwotoku, epilepsji, złamania, oparzeń itp.
Egzamin / uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA I POMOCY PEDIATRYCZNEJ 

Ilość godzin: 8h lekcyjnych

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy dzieciom, a także przygotować ich teoretyczne i praktyczne do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Wymagania dla kandydata: Kurs kierowany jest w szczególności dla pracowników placówek oświatowych - żłobków i przedszkoli oraz innych osób pracujących z dziećmi.
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna definicje, cel i podstawy prawne związane z udzielaniem I pomocy przedmedycznej,
 • zna podstawowe zasady oraz przebieg udzielania I pomocy przedmedycznej,
 • potrafi wykonać najważniejsze czynności w zakresie udzielania I pomocy,
 • zna i potrafi zastosować zasady udzielania pomocy w razie: omdlenia, zawału wstrząsu, krwotoku, epilepsji, złamania, oparzeń itp.
Egzamin / uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

SZKOLENIE Z  ZAKRESU SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH
I EWAKUACJ

Ilość godzin: 3h lekcyjne

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem szkolenia p.poż jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym zasadami postępowania w razie powstania pożaru oraz prowadzenia ewakuacji pracowników.
Wymagania dla kandydata: Kurs kierowany jest w szczególności dla pracowników, którzy w zakładzie pracy będą odpowiadać za sprawy przeciwpożarowe i ewakuacyjne.
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna podstawowe pojęcia z zakresu spalania i pożarów,
 • posiada wiedze na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń      technologicznych,
 • posiada wiedzę w zakresie środków gaśniczych,
 • zna i potrafi zastosować zasady organizowania i prowadzenia działań ratowniczych.
Egzamin / uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Ilość godzin: 5 h lekcyjnych 

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest rozszerzenie i opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

- metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
- posługiwania się metodami stosowanymi w kształceniu dorosłych,
- organizacji szkolenia stanowiskowego – instruktażu stanowiskowego , przebieg szkolenia stanowiskowego i jego oceny,
- prowadzenie instruktażu stanowiskowego pracowników zatrudnionych na poległych stanowiskach pracy.

Wymagania dla kandydata: Kurs kierowany jest w szczególności dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
Efekty kształcenia: Absolwent:

 • zna psychologiczne i dydaktyczne podstawy procesu nauczania osób dorosłych,
 • potrafi przygotować program Instruktażu Stanowiskowego dla wybranych stanowisk.
Egzamin / uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: