• Centrum Kształcenia Zawodowego WURBEX Wadowice

Kursy zawodowe

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Ilość godzin: 48h

Planowany termin rozpoczęcia: 18.04.2024r., 20.05.2024r. 

Cel kursu: Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.
Wymagania dla kandydata: Uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

- świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Efekty kształcenia: Uczestnik pozyska bogatą wiedzę merytoryczną dotyczącą podstaw pedagogiki, elementów psychologii, metodyki praktycznego nauczania zawodu. Wiedzę tę uzyska i nabędzie na podstawie uzyskanych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.

Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu metodyki praktycznego nauczania zawodu. Pozyskaną wiedzę i umiejętności uczestnik szkolenia będzie potrafił zaimplementować w codziennej pracy, co pozwoli na fachowe i bezbłędne prowadzenie działalności gospodarczej sektora MŚP w zakresie samodzielnego pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs wzmacnia także kompetencje miękkie pracowników. W szczególności kompetencje samo organizacyjne, interpersonalne oraz kompetencje społeczne. Kurs uczy współpracy w grupie, jasnego przekazywania myśli, nawiązania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Pozwala rozwinąć kompetencje osobiste: logiczne myślenie, analiza faktów, wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków, gotowość uczenia się nowych rzeczy. Kursant uczy się kreatywności, pracy w grupie, elastycznego reagowania na zmiany oraz samodzielnego podejmowania decyzji. Dzięki uczestnictwie w kursie kursant przećwiczy i nabędzie umiejętność budowania relacji z drugim człowiekiem tj. rozmawianie, negocjowanie, delegowanie zadań. Kursant dowie się, jak osiągnąć cel komunikacji czyli nabędzie umiejętność przeprowadzania skutecznej komunikacji opartej na analizie i rezultacie.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie:

- posiadał uporządkowaną wiedzę z zakresie podstaw pedagogiki, elementów psychologii oraz metodyki praktycznego nauczania zawodu,

- posiadał zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

- potrafił samodzielnie pełnić rolę instruktora praktycznej nauki zawodu.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:


KURS PEDAGOGICZNY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W POZASZKOLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA

Ilość godzin: 80h

Planowany termin rozpoczęcia: 18.04.2024r., 20.05.2024r. 

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie pedagogiczne oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.
Wymagania dla kandydata: Kurs adresowany jest do osób, które prowadzą zajęcia szkoleniowe w zakładach pracy w systemie oświaty dla dorosłych w tym także do trenerów, instruktorów, inspektorów bhp, którzy prowadzą szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Efekty kształcenia: Aktywne uczestnictwo przyczyni się do opanowania przez słuchaczy:
• umiejętności stosowania w praktyce właściwych (stosownie do celu nauczania) zasad i metod nauczania wraz z zastosowaniem środków dydaktycznych,
• podstawowej wiedzy w dziedzinie dydaktyki kształcenia osób dorosłych,
• umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.
Uczestnictwo w kursie przyczyni się do wyrobienia potrzeby systematycznego pogłębienia wiedzy pedagogicznej, poszukiwania – drogą samokształcenia – wciąż lepszych pod względem pedagogicznym i skuteczniejszych pod względem praktycznym metod nauczania.
Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:


KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH 

Ilość godzin: 38h 

Planowany termin rozpoczęcia: 24.04.2024r., 21.05.2024r.

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem, oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne wózków,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę (kontrola stanu technicznego wózka, dokumentacji),

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora wózka oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi,

- podstawowe warunki użytkowania wózków jezdniowych wyposażonych w instalację gazową,

- zasady postępowania podczas wymiany butli oraz wie jakie są wymagania dotyczą wymiany butli na danym stanowisku.

 Uczestnik potrafi:

- jeździć wózkiem w zależności od wielkości, masy i rodzaju ładunku,

- wykonywać poprawnie manewry wózkiem w zależności od stanu nawierzchni i nachylenia drogi oraz warunków pogodowych,

- odpowiednio zachowywać się podczas pracy z wózkiem w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy podjazdach i rampach,

- zdefiniować pojęcie wózków jezdniowych oraz podać ich nazwy ze względu na rodzaje, odmiany,

- wymienić jednostki ładunkowe, systemy magazynowania, efekty paletyzacji,

- wskazać odpowiedni rodzaj wózka jezdniowego do ładunku,

- wymienić cele i zakres działania dozoru technicznego,

- wymienić i scharakteryzować główne paliwa gazowe jakie są używane w wózkach.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, W TYM SPECJALIZOWANYCH 

Ilość godzin: 40h 

Planowany termin rozpoczęcia: 25.04.2024r. 

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne wózków,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę (kontrola stanu technicznego wózka, dokumentacji),

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora wózka oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

 Uczestnik potrafi:

- jeździć wózkiem w zależności od wielkości, masy i rodzaju ładunku,

- wykonywać poprawnie manewry wózkiem w zależności od stanu nawierzchni i nachylenia drogi oraz warunków pogodowych,

- odpowiednio zachowywać się podczas pracy z wózkiem w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy podjazdach i rampach,

- zdefiniować pojęcie wózków jezdniowych oraz podać ich nazwy ze względu na rodzaje, odmiany,

- wymienić jednostki ładunkowe, systemy magazynowania, efekty paletyzacji,

- wskazać odpowiedni rodzaj wózka jezdniowego do ładunku,

- wymienić cele i zakres działania dozoru technicznego.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

Ilość godzin: 4h

Planowany termin rozpoczęcia: 29.04.2024r.

Cel kursu: Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.
Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- podstawowe warunki użytkowania wózków jezdniowych wyposażonych w instalację gazową,

- zasady postępowania podczas wymiany butli oraz wie jakie są wymagania dotyczą wymiany butli na danym stanowisku.

 Uczestnik potrafi:

- wymienić i scharakteryzować główne paliwa gazowe jakie są używane w wózkach,

- dokonać wymiany butli gazowej w wózku jezdniowym.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Uprawnienia ważne bezterminowo. Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH PRZENOŚNYCH (HDS)

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji żurawi przeładunkowych przenośnych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji żurawi przeładunkowych przenośnych

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne żurawi przeładunkowych przenośnych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora żurawia przeładunkowego przenośnego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI ŻURAWI SAMOJEZDNYCH 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji żurawi samojezdnych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji żurawi samojezdnych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne żurawi samojezdnych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora żurawia samojezdnego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI ŻURAWI STACJONARNYCH 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji żurawi stacjonarnych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji żurawi stacjonarnych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne żurawi stacjonarnych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora żurawia stacjonarnego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI ŻURAWI SZYNOWYCH

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji żurawi szynowych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji żurawi szynowych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne żurawi szynowych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora żurawia szynowego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI ŻURAWI WIEŻOWYCH I SZYBKO MONTUJĄCYCH 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji żurawi wieżowych i szybko montujących.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji żurawi wieżowych i szybko montujących.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne żurawi wieżowych i szybko montujących,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora żurawia wieżowego i szybko montującego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji podestów ruchomych przejezdnych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji podestów ruchomych przejezdnych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne podestów ruchomych przejezdnych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora podestu ruchomego przejezdnego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI SUWNIC OGÓLNEGO ORAZ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji suwnic ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji suwnic ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne suwnic ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora suwnicy ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI SUWNIC OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji suwnic ogólnego przeznaczenia.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji suwnic ogólnego przeznaczenia.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne suwnic ogólnego przeznaczenia,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora suwnicy ogólnego przeznaczenia oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK OGÓLNEGO ORAZ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI DŹWIGÓW BUDOWLANYCH

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji dźwigów budowlanych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji dźwigów budowlanych

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne dźwigów budowlanych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora dźwigu budowlanego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji dźwigów towarowo-osobowych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji dźwigów towarowo-osobowych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne dźwigów towarowo-osobowych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora dźwigu towarowo-osobowego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI WYCIĄGÓW TOWAROWYCH

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji wyciągów towarowych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji wyciągów towarowych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne wyciągów towarowych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora wyciągu towarowego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI PODESTÓW RUCHOMYCH STACJONARNYCH 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji podestów ruchomych stacjonarnych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji podestów ruchomych stacjonarnych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne podestów ruchomych stacjonarnych,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę,

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora podestu ruchomego stacjonarnego oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS OBSŁUGI / KONSERWACJI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH 

Ilość godzin: 24h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień do obsługi / konserwacji zbiorników ciśnieniowych.

Zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych przy obsłudze / konserwacji zbiorników ciśnieniowych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- przepisy prawne regulujące zasady dozoru technicznego dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,

- przepisy dotyczące napełnialni i osób napełniających zbiorniki przenośne,

- rodzaje, budowę i podstawowe parametry techniczne zbiorników przenośnych,

- specyfikację techniczną rodzajów gazów i występujące zagrożenia z ich używaniem,

-zagadnienia dotyczące techniki obsługi w momencie napełniania zbiorników przenośnych,

- techniki napełniania zbiorników przenośnych zgodnie z zasadami BHP,

- wymagania dla zbiorników, które mają być napełniane,

- techniki i metody pracy polegające na prawidłowej obsłudze urządzeń napełnialni oraz sposoby prawidłowego napełniania zbiorników.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO

Ilość godzin: minimum 38h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest:

- przygotowanie do pracy w magazynach i hurtowniach wraz z obsługą komputera, w tym programów fakturujących,

- przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia wózków jezdniowych,

- obsługa wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy,

- obsługa wózków w czasie pracy,

- nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym;

- uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych.

Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

• wykształcenie minimum podstawowe;

• ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- budowę i wyposażenie magazynu,

- techniki sprzedaży,

- zespoły i podzespoły mechaniczne oraz elektryczne wózków,

- czynności jakie należy wykonać zanim rozpocznie się pracę (kontrola stanu technicznego wózka, dokumentacji),

- czynności jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

- zagrożenia podczas pracy operatora wózka oraz zna przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

- takie pojęcia jak: udźwig, nośność, siła udźwigu, stabilność, stateczność,

- przepisy i podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego oraz wie, jakie urządzenia podlegają dozorowi,

- podstawowe warunki użytkowania wózków jezdniowych wyposażonych w instalację gazową,

- zasady postępowania podczas wymiany butli oraz wie jakie są wymagania dotyczą wymiany butli na danym stanowisku.

 Uczestnik potrafi:

- obsługiwać program do gospodarowania magazynowego,

- potrafi jeździć wózkiem w zależności od wielkości, masy i rodzaju ładunku,

- wykonywać poprawnie manewry wózkiem w zależności od stanu nawierzchni i nachylenia drogi oraz warunków pogodowych,

- odpowiednio zachowywać się podczas pracy z wózkiem w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy podjazdach i rampach,

- zdefiniować pojęcie wózków jezdniowych oraz podać ich nazwy ze względu na rodzaje, odmiany,

- wymienić jednostki ładunkowe, systemy magazynowania, efekty paletyzacji,

- wskazać odpowiedni rodzaj wózka jezdniowego do ładunku,

- wymienić cele i zakres działania dozoru technicznego,

- wymienić i scharakteryzować główne paliwa gazowe jakie są używane w wózkach.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzony przez Inspektorów Urzędu Technicznego / Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Informacje dodatkowe: Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzimy na terenie zakładu zleceniodawcy oraz w siedzibie Centrum.

KURS PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS ADR:

Ilość godzin: 

PODSTAWA 19 GODZ.

CYSTERNA 15 GODZ.

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR!

Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu   oraz przekazanie wiedzy niezbędnej dla zmniejszenia prawdopodobieństwa wypadku, a także przygotowanie ich do podjęcia działań ograniczających skutki zdarzenia awaryjnego.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończone 21 lat.

Efekty kształcenia: Absolwent:

- stosuje przepisy prawa regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,

- charakteryzuje dokumentację występującą w transporcie towarów

niebezpiecznych,

- określa sposoby transportowania towarów niebezpiecznych,

- identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i

środowiska związane z transportem materiałów niebezpiecznych,

- stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.

Egzamin / uprawnienia: Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego, który organizowany jest w siedzibie naszej firmy.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Marszałka Województwa.

Informacje dodatkowe: Ważność uprawnień wynosi 5 lat, po upływie tego okresu należy je odnowić.

KURS HAKOWEGO SYGNALISTY 

Ilość godzin: 12h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu hakowego-sygnalisty jest zapoznanie słuchaczy z obowiązkami oraz zasadami bezpiecznej pracy w trakcie wykonywanie zadań hakowego i sygnalisty.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- uregulowania prawne związane z eksploatacją urządzeń dźwigowych.

podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego,

- wymagania kwalifikacyjne oraz obowiązki i zadania pracowników wykonujących czynności na stanowisku pracy: hakowy – sygnalista,

- podział i charakterystyka zawiesi, osprzętu oraz wyposażenia w stosowanych urządzeniach dźwigowych,

- warunki prawidłowej eksploatacji zawiesi, osprzętu i oprzyrządowania oraz ocena ich stanu technicznego,

- techniki prawidłowego zawieszania ładunków,

- techniki oraz kody sygnalizacyjne,

- zasady bhp na miejscu pracy.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Szkolenia i egzaminy mogą być prowadzone na terenie firmy zleceniodawcy.

KURS NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW GAZEM LPG

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny oraz zdobycie uprawnień do napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG.
Wymagania dla kandydata: • Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• Stan zdrowia umożliwiający pracę przy napełnianiu zbiorników samochodowych gazem LPG potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

• Co najmniej 1- miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,

- warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,

- ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,

- rodzaje gazów stosowanych do napędu pojazdów,

- budowę zbiorników LPG,

- oznakowanie zbiorników,

- przepisy bhp i ppoż.

Egzamin / uprawnienia: Celem zdobycia uprawnień do tankowania gazu LPG konieczne jest podejście do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez TDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT w zakresie napelniania zbiorników samochodowych gazem LPG.
Informacje dodatkowe: Uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem LPG w są wydawane bezterminowo i honorowane na terenie całego kraju.

KURSY ENERGETYCZNE 

Ilość godzin: 8h

Terminy: 24.04.2024r., 22.05.2024r. 

Cel kursu: Celem kursu jest:

- przypomnienie posiadanych wiadomości z zakresu budowy i działania obsługiwanych urządzeń

i instalacji energetycznych,

- przekazanie wiadomości dla bezpiecznej obsługi w szczególności:

•zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń i instalacji,

•znajomość obowiązujących przepisów,

- przygotowanie słuchaczy do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego.

Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Absolwent jest przygotowany do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu:

GRUPA 1 - uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi,konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych

GRUPA 2 - uprawnienia cieplne dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych

GRUPA 3 - uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci gazowych wykonujących prace w zakresie obsługi,konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych

Egzamin / uprawnienia: Egzamin państwowy przeprowadzany przez komisję ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Krakowie / Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Krakowie
Informacje dodatkowe: Dla wszystkich grup uprawnienia E - eksploatacyjne, D - dozorowe

Dla wszystkich grup możliwość uzyskania uprawnień do przeprowadzania pomiarów.

Świadectwo kwalifikacji ważne jest 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić.

KURS OBSŁUGI PILAREK MECHANICZNYCH 

Ilość godzin: 48h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi pilarek mechanicznych przy pracach w budownictwie, przemyśle drzewnym i utrzymaniu zieleni.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- budowę pilarek mechanicznych,

- rodzaje oraz techniki wykonywania prac ciesielskich z użyciem pilarek mechanicznych,

- techniki ścinki, okrzesywania oraz wykonywania prac pielęgnacyjnych  drzew i krzewów,

- sposoby przecinania kłód i dłużyc w tartakach i składach drewna,

- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze pilarek mechanicznych,

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Centrum ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

KURS OBSŁUGI KOS I KOSIAREK SAMOBIEŻNYCH

Ilość godzin: 16h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu z zakresu obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych jest uzyskanie uprawnień do obsługi kos spalinowych i kosiarek samobieżnych.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- budowę kos spalinowych i kosiarek samobieżnych,

- czynności operatora kos spalinowych i kosiarek samobieżnych przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania pracy i po zakończeniu pracy,

- przepisy bhp na stanowisku operatora kos i kosiarek.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Centrum ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

KURS SPAWANIA GAZOWEGO, ELEKTRYCZNEGO I W OSŁONACH

Ilość godzin: zależne od metody spawania

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie spawania poszczególnymi metodami.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- wykształcenie minimum podstawowe,

- ukończony 18 rok życia,

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- rodzaje urządzeń spawalniczych,

- zasady bhp podczas wykonywania prac spawalniczych,

- rodzaje materiałów spawalniczych,

- oznaczenia spoin,

- metody przygotowywania złączy do spawania,

- budowę i zasady użytkowania urządzeń spawalniczych.

Egzamin / uprawnienia: Uczestnik kursu po zakończonym szkoleniu przystępuje do egzaminu państwowego. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki, sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 287 - 1.
Informacje dodatkowe: Organizujemy kursy spawania:

- gazowego 311 – 127 godzin;

- elektrycznego 111 – 163 godziny;

- MAG 135 – 145 godzin;

- TIG 141 – 103 godzin.

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej.

KURS Z ZAKRESU OBSŁUGI I NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW PRZENOŚNYCH PRZEZNACZONYCH DO APARATÓW ODDECHOWYCH

Ilość godzin: 26h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji koniecznych do bezpiecznego napełniania butli gazami sprężonymi oraz certyfikatu wymaganego przepisami UDT.
Wymagania dla kandydata: Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych adresowane jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak : monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła, strażacy, pracownicy szpitali, uzdrowisk, zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego, płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe, obsługa sprzętu paintball.
Efekty kształcenia: Uczestnik po ukończonym kursie zdobędzie dodatkową wiedze i umiejętności w zakresie obsługi i napełniania zbiorników przenośnych przeznaczonych do aparatów oddechowych. Uczestnik zdobędzie kwalifikacje konieczne do bezpiecznego napełniania butli gazami sprężonymi.
Egzamin / uprawnienia: Absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie tematów zostanie dopuszczony do egzaminu kwalifikacyjnego. Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze urządzeń technicznych (egzamin kwalifikacyjny) prowadzi Komisja Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, słuchacz uzyska Zaświadczenie kwalifikacyjne.
Informacje dodatkowe: Centrum ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

KURS SPECJALISTY DS. KADR 

Ilość godzin: 40h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz przygotowanie do prowadzenia spraw związanych z realizacją polityki kadrowej.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- przepisy kodeksu Pracy,

- rodzaje umów o pracę,

- pojęcia związane z urlopami,

- zasady obliczania wymiaru urlopów,

- zasady prowadzenia akt pracowniczych.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Zajęcia praktyczne realizowane są w programie Płatnik.

KURS SEKRETARKI - ASYSTENTKI 

Ilość godzin: 60h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest zdobycie odpowiednich umiejętności w celu samodzielnego prowadzenia sekretariatu.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- elementy prawa administracyjnego,

- przepisy o ochronie danych osobowych,

- zasady archiwizacji,

- zasady funkcjonowania biura,

- techniki biurowe,

- zasady redagowania pism urzędowych, listów i raportów,

- zasady bhp w biurze.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS KROJU I SZYCIA

Ilość godzin: 50h

Planowany termin rozpoczęcia: NABÓR TRWA

Cel kursu: Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnych wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych wchodzących w zakres krawiectwa damskiego lekkiego oraz dziecięcego.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia.

Efekty kształcenia: W trakcie realizacji kursu Uczestnik nabywa umiejętności:

•szycia ręcznego, fastrygowania, wykonywania ściegu pętelkowego i za igłą,

•przyszywania zatrzasków, haftek, gumek,

•przewlekania nici i ustawiania ściegu na maszynie,

•szycia na maszynie z nićmi na sucho,

•szycia elementów odzieży,

•korzystania z żurnalowych wykrojów i form,

•zdejmowania miary,

•przygotowywania szablonów,

•ekonomicznego krojenia tkanin,

•szycia na overlocku.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ilość godzin: 36h

Planowany termin rozpoczęcia: 06.05.2024r.

Cel kursu: Przygotowanie do pracy wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie się z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęć; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy oraz innymi czynnościami opiekuńczymi, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.
Wymagania dla kandydata: Warunki przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia;

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

- posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

- zasady organizacji zajęć w czasie trwania wypoczynku,

- zasady planowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,

- cele i zadania zajęć ruchowych, kulturalno-oświatowych, praktyczno-technicznych, prac społecznie użytecznych, turystyki i krajoznawstwa,

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ilość godzin: 10h

Planowany termin rozpoczęcia: 06.05.2024r.

Cel kursu: Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie planowania, organizacji pracy i prowadzenia bezpiecznego wypoczynku w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych w okresie ostatnich 15 lat,

- co najmniej wykształcenie średnie,

- ukończony kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,

- ukończone 18 lat.

Efekty kształcenia: Absolwent kursu:

- opracowuje program wypoczynku,

- opracowuje regulamin wypoczynku i zapoznaje z nim wszystkich uczestników wypoczynku,

- zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

- zapoznaje uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, w tym

zapewnia uczestnikom wypoczynku korzystanie wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych,

- określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa

uczestnikom wypoczynku,

- nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

- organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku,

- dokonuje podziału zadań wśród uczestników wypoczynku,

- dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku,

- dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu,

- rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Ilość godzin: 100h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu Technologa Robót Wykończeniowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania prac wykończeniowych.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- materiały stosowane do robót wykończeniowych,

- podstawy rysunku technicznego i dokumentacji budowlanej,

- techniki montażu płyt gipsowych na ścianach i sufitach,

- techniki gruntowania, malowania, tapetowania i wykonywania gładzi gipsowych,

- techniki wykonywania robót posadzkarsko – glazurniczych,

- podstawy wykonywania robót murarskich i tynkarskich,

- podstawy wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- zasady bhp na stanowisku pracy.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Centrum ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

KURS OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM 

Ilość godzin: 280h

Planowany termin rozpoczęcia: NABÓR TRWA

Cel kursu: Uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawidłowości rozwoju dziecka i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- wykształcenie minimum średnie,

Efekty kształcenia: Absolwent kursu:

– zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,

– wie jakie są potrzeby rozwojowe dziecka i możliwości ich rozpoznawania,

– zna sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka,

– umie planować i dokumentować rozwój dziecka w codziennych sytuacjach,

– potrafi sprawować opiekę pielęgnacyjną i zdrowotną nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

– umie budować relacje społeczne z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Kurs organizujemy na podstawi zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym niezbędne jest posiadanie książeczki SANEPID

Na podstawi zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kurs organizujemy również w formie
e-learningowej!

KURS UZUPEŁNIAJĄCY DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM 

Ilość godzin: 80h

Planowany termin rozpoczęcia: NABÓ TRWA  

Cel kursu: Uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawidłowości rozwoju dziecka i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

  1.  a) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką   nad  małym dzieckiem lub jego rozwojem, lub
  2. a) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
    b) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.
Efekty kształcenia: Absolwent kursu:

– wie jakie są potrzeby rozwojowe dziecka i możliwości ich rozpoznawania,

– rozpoznaje źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do 3 lat,

– zna sposoby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– umie planować i dokumentować rozwój dziecka w codziennych sytuacjach,

– potrafi budować relacje społeczne z dzieckiem, rodzicami, i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

– zna przepisy prawa regulujące prawną odpowiedzialność opiekuna,

– potrafi radzić sobie ze stresem i skutecznie rozwiązywać problemy .

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Kurs organizujemy na podstawi zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym niezbędne jest posiadanie książeczki SANEPID

Na podstawi zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kurs organizujemy również w formie
e-learningowej!

KURS KSIĘGOWOŚCI Z ELEMENTAMI KADR, ZUS I PŁAC

Ilość godzin: 50h

Planowany termin rozpoczęcia: 06.05.2024r.

Cel kursu: Przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu księgowości komputerowej z elementami kadr, płac i ZUS.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- przepisy kodeksu Pracy,

- zasady prowadzenia akt pracowniczych,

- elementy wynagrodzenia pracowniczego, wynagrodzenie pozapłacowe,

- dokumentację i ewidencję płacową,

- rodzaje ubezpieczeń i zasady podlegania im,

- ustawę o rachunkowości,

- zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej,

- zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- zasady księgowania.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Zajęcia praktyczne prowadzone są przy pomocy programów:

- Mała Księgowość,

- Płatnik

KURS OPIEKUNA DZIENNEGO

Ilość godzin: 160 h

Planowany termin rozpoczęcia: NABÓR TRWA!

Cel kursu: Uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna dziennego oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawidłowości rozwoju dziecka i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.
Efekty kształcenia: Absolwent kursu:

– zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,

– wie jakie są potrzeby rozwojowe dziecka i możliwości ich rozpoznawania,

– zna sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka,

– umie planować i dokumentować rozwój dziecka w codziennych sytuacjach,

– potrafi sprawować opiekę pielęgnacyjną i zdrowotną nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

– umie budować relacje społeczne z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad 5 dzieci, chyba, że w grupie znajduje się dziecko w wieku poniżej 1 roku życia, dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki – wówczas dzienny opiekun może sprawować opiekę nad 3 dzieci.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę w lokalu, do którego posiada tytuł prawny, czyli np. we własnym mieszkaniu lub w wynajmowanym przez siebie lokalu, lub w lokalu udostępnionym mu przez podmiot, który go zatrudnia.

Kurs organizujemy na podstawi zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa

Na podstawi zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kurs organizujemy również w formie
e-learningowej!

KURS UZUPEŁNIAJĄCY DLA OPIEKUNA DZIENNEGO

Ilość godzin: 40 h

Planowany termin rozpoczęcia: NABÓR TRWA!

Cel kursu: Uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna dziennego oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawidłowości rozwoju dziecka i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.
Efekty kształcenia: Absolwent kursu:

– zna sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka, potrafi udzielić dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej,

– potrafi radzić sobie ze stresem i skutecznie rozwiązywać problemy,

– zna innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad 5 dzieci, chyba, że w grupie znajduje się dziecko w wieku poniżej 1 roku życia, dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki – wówczas dzienny opiekun może sprawować opiekę nad 3 dzieci.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę w lokalu, do którego posiada tytuł prawny, czyli np. we własnym mieszkaniu lub w wynajmowanym przez siebie lokalu, lub w lokalu udostępnionym mu przez podmiot, który go zatrudnia.

Kurs organizujemy na podstawi zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa

Na podstawi zgody wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kurs organizujemy również w formie
e-learningowej!

KURS ASYSTETNA NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU 

Ilość godzin: 80h

Planowany termin rozpoczęcia: 22.05.2024r. 

Cel kursu: Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.  Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju dziecka oraz metod diagnozowania potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Pozna tematykę pedagogiki twórczości do zastosowania w pracy jako pomoc nauczyciela.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- podstawy prawne działalności przedszkola,

- podstawy psychologii rozwoju dziecka,

- podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej,

- rolę i zasady skutecznego komunikowania się,

- podstawy pedagogiki twórczości,

- cele edukacji matematycznej, polonistycznej, zdrowotnej,

- funkcje i formy spędzania czasu wolnego,

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Kurs organizujemy również w formie e-learningowej!

KURS OPIEKUNA PRZEWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY

Ilość godzin:10h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami sprawowania opieki

i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas ich przewozu do i ze szkoły.

Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- podstawy prawne i warunki organizacji przewozu,

- pedagogiczne i psychologiczne aspekty pracy opiekuna,

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH 

Ilość godzin: 16h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w szczególności:

- przepisów prawnych na temat kas rejestrujących,

- podatku VAT,

- rejestracji sprzedaży przy użyciu kas,

- programowania kas rejestrujących.

Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- budowę i działanie kasy fiskalnej,

- obsługę kasy fiskalnej,

- przepisy prawne dotyczące kas rejestrujących i podatku VAT.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS FLORYSTYCZNY - ARTYSTYCZNE UKŁADANIE KWIATÓW I DEKORACJA WNĘTRZ

Ilość godzin: 40h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu florystycznego jest: zapoznanie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie artystycznego układania kwiatów.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Program szkolenia dopasowywany jest pod potrzeby grupy szkoleniowej.
Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Ilość godzin: 50h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania robótek ręcznych na drutach, szydełku oraz haftowania.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończony 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Program szkolenia dopasowywany jest pod potrzeby grupy szkoleniowej.
Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS MAKIJAŻU, WIZAŻU I STYLIZACJI PAZNOKCI 

Ilość godzin: 40h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu makijażu, wizażu i stylizacji paznokci w przyszłym zawodzie takim jak wizażystka, stylistka, kosmetyczka.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia.

Efekty kształcenia: Uczeń zna:

- zna zasady wykonywania pielęgnację dłoni, masażu dłoni,
- zna zasady doboru odpowiednie preparaty do rodzaju skóry,
- zna zasady stosowania kosmetologii leczniczej,
- zna zasady wykonywania makijaży stosownych od okoliczności,
- zna zasady stosowania  różnych stylizacje paznokci,
- zna zasady stosowania  różnych metod manicure i pedicure,
- zna zasady prawidłowej organizacji pracy salonu kosmetycznego.

 Uczeń potrafi:

- potrafi wykonać pielęgnację dłoni, masażu dłoni,
- potrafi dobrać odpowiednie preparaty do rodzaju skóry np. maski kosmetyczne, liftingujące, odnowa biologiczna, nawilżanie,
- potrafi zastosować kosmetologię leczniczą,
- potrafi wykonać makijaże stosownie od okoliczności np. makijaż dzienny, wieczorowy, sportowy,
- potrafi stosować różne stylizacje paznokci,
- potrafi zastosować różne metody manicure i pedicure np. japoński, hybrydowy, brazylijski, tradycyjny, pedicure kosmetyczny.
- potrafi w praktyce zorganizować salon kosmetyczny.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS SOMMELIERA

Ilość godzin: 30h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Przekazanie uczestnikom szerokich wiadomości na temat historii tworzenia wina, regionów winnych, szczepów, rodzajów krzewów, zasad produkcji wina. Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu wina, jego ocenie, serwowaniu i łączeniu z odpowiednią potrawą.
Wymagania dla kandydata: Kurs przeznaczany jest do właścicieli oraz pracowników obiektów gastronomicznych oraz hotelarskich serwujących wina.
Efekty kształcenia: Uczestnik:

- charakteryzuje zawód sommeliera- warsztat pracy,

- wymienia kraje winiarskie,

- omawia produkcję wina oraz zasady funkcjonowania winnic, wpływ klimatu, pogody i gleby na jakość wina,

- omawia zasady zbioru i produkcji win: białych, czerwonych, różowych,

- zna typologię wina i klasyfikację jakościową,

- charakteryzuje białe szczepy – występowanie: Chardonnay, Savignion Blanc, Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Grigio, Viognier

- charakteryzuje czerwone szczepy – występowanie: Cabernet Savignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Tempranillo, Nebiollo, Sangiovese, Malbec, Zinfandel,

- zna wina słodkie i musujące,

- odczytuje etykiety,

- rozpoznaje zapachy zawarte w winie,

- zna zasady profesjonalnej degustacji win: degustacja opisowa i w ciemno, analiza wzrokowa, zapach i smak,

- zna metody serwowania wina spokojnego i musującego- temperatura, kieliszki i karafki,

- zna zasady przechowywania wina,

- zna zasady doboru wina do potraw- zasady łączenia,

- zna psychologia sprzedaży.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:

KURS CATERINGU

Ilość godzin: 40h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

KURS OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH

Ilość godzin: 40h

Planowany termin rozpoczęcia: MAJ 2024 

Cel kursu: Celem kursu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczących sprawowania opieki nad osobami starszymi
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia.

Efekty kształcenia: W trakcie realizacji kursu Uczestnik nabywa umiejętności:

•rozpoznawania ograniczeń w funkcjonowaniu osoby zależnej,

•rozpoznawania i interpretacji objawów w poszczególnych stanach chorobowych,

•zapobiegania i leczenia powikłań wynikłych ze stopnia niepełnosprawności,

•wykonywania technik zaleconych przez lekarza w tym: przeprowadzanie pomiarów ctk, temperatury ciała, tętna i oddechu,

•rozpoznawanie potrzeb podopiecznego, w celu realizacji działań pielęgnacyjno-higienicznych,

•poprawnego karmienia podopiecznego z zastosowaniem odpowiedniej diety,

•opanowania techniki ścielenia łóżka oraz wykorzystania ergonomii w pracy i opiece nad podopiecznymi,

•postępowania w przypadku powikłań po podaniu leków,

•realizacji technik zapobiegania powstawaniu powikłaniom spowodowanych długotrwałym pobytem w łóżku,

•zapobiegania zagrożeniom wywołującym odparzenia i odleżyny,

•wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych objętych programem leczenia.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe:


KURS SIOSTRA PCK

Ilość godzin: 60 h

Planowany termin rozpoczęcia: MAJ 2024 

Cel kursu: Celem kursu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności umożliwiających pracę w charakterze siostry PCK, w szczególności poprzez poznanie charakterystyki opieki nad osobą niepełnosprawną/ obłożnie chorą/ leżącą/ w zaawansowanym wieku. Za sprawą uzyskania wiedzy w zakresie wykonywania działań pielęgnacyjno-higienicznych, prawidłowego żywienia oraz nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia pomiaru ciśnienia, temperatury, pobierania materiałów do badania pozwoli to Uczestnikowi Projektu na podjęcie zatrudnienia na samodzielnym stanowisku opiekuna.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia.

Efekty kształcenia: W trakcie realizacji kursu Uczestnik nabywa umiejętności:

•rozpoznawania ograniczeń w funkcjonowaniu osoby zależnej,

•rozpoznawania i interpretacji objawów w poszczególnych stanach chorobowych,

•zapobiegania i leczenia powikłań wynikłych ze stopnia niepełnosprawności,

•wykonywania technik zaleconych przez lekarza w tym: przeprowadzanie pomiarów ctk, temperatury ciała, tętna i oddechu,

•rozpoznawanie potrzeb podopiecznego, w celu realizacji działań pielęgnacyjno-higienicznych,

•poprawnego karmienia podopiecznego z zastosowaniem odpowiedniej diety,

•opanowania techniki ścielenia łóżka oraz wykorzystania ergonomii w pracy i opiece nad podopiecznymi,

•postępowania w przypadku powikłań po podaniu leków,

•realizacji technik zapobiegania powstawaniu powikłaniom spowodowanych długotrwałym pobytem w łóżku,

•zapobiegania zagrożeniom wywołującym odparzenia i odleżyny,

•wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych objętych programem leczenia.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik otrzymuje Certyfikat Polskiego Czerwonego Krzyża z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.


KURS PRACOWNIK USŁUG CZYSTOŚCIOWYCH 

Ilość godzin: 40h

Planowany termin rozpoczęcia: TRWA NABÓR

Cel kursu: Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności do pracy w zawodzie pracownik usług czystościowych w obiektach biurowych, przemysłowych i obiektach służby zdrowia. Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnych metod czyszczenia, konserwacji, dezynfekcji, a także zapoznanie z zasadami obsługi nowoczesnych urządzeń sprzątających.
Wymagania dla kandydata: Warunek przyjęcia na kurs:

- ukończenie 18 rok życia

Efekty kształcenia: Uczestnik zna:

- zna zasady pracy  personelu sprzątającego,
- zna zasady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach gastronomicznych,
- zna podstawowe rodzaje zabrudzeń,
- zna rodzaje i typy podłóg,
- zna zasady doboru odpowiednich środków czyszczących do różnych powierzchni,
- zna zasady działania ”Koła Sinnera”,
- zna różnice między chemią popularną a profesjonalną,
- zna przepisy bhp w podstawowych procesach sprzątania,
- zna rodzaje obiektów i specyfikację ich sprzątania,
- zna zasady sprzątania pomieszczeń biurowych.

 Uczestnik potrafi:

- potrafi rozpoznać i scharakteryzować występujące zanieczyszczenia różnych powierzchni,
- potrafi wymienić cechy charakterystyczne danego produktu czyszczącego w oparciu o jego kartę charakterystyki,
- potrafi podzielić produkty chemiczne w oparciu o ich pH,
- potrafi dobrać odpowiednie środki chemiczne  i przygotować odpowiednie roztwory robocze,
- potrafi wymienić najważniejsze piktogramy określające rodzaj zagrożenia na danym środku czyszczącym,
- potrafi myć powierzchnie drewniane i szklane ,
- potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia sprzątające,
- potrafi czyścić i konserwować kamienne posadzki,
- potrafi sprzątać różnego rodzaju obiekty.

Egzamin / uprawnienia: Egzamin wewnętrzny / Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Informacje dodatkowe: